ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์
นักวิจัย : วัฒนชัย ล้วนแก้ว
คำค้น : สไตรีน , โพลิไวนิลคลอไรด์ , ยาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721161 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10655
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้ศึกษาการกราฟต์สไตรีนบนยางธรรมชาติด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบคอร์ชลล์อิมัลชัน โดยออกแบบการทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียลสองระดับ ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อร้อยละการเปลี่ยนและประสิทธิภาพการกราฟต์ ตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิปฏิกิริยา อัตราส่วนสไตรีนต่อยางธรรมชาติ และความเข้มข้นตัวริเริ่มปฏิกิริยา จากการศึกษาแบบแฟกทอเรียลสองระดับ พบว่า ทั้งอุณหภูมิปฏิกิริยา อัตราส่วนสไตรีนต่อยางธรรมชาติ และความเข้มข้นตัวริเริ่มปฏิกิริยามีผลต่อร้อยละการเปลี่ยนและประสิทธิภาพการกราฟต์และภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีน คือ อุณหภูมิปฏิกิริยา 50 องศาเซลเซียส อัตราส่วนสไตรีนต่อยางธรรมชาติเท่ากับ 1.0 และความเข้มข้นตัวริเริ่มปฏิกิริยา 2 ส่วน โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 8 ชั่วโมง วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนด้วยอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ สัณฐานวิทยาของยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน พบว่ามีลักษณะเป็นแบบคอร์-เชลล์ นอกจากนี้ศึกษาการนำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนมาใช้เป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์ โดยการเตรียมพอลิเมอร์ผสมของพอลิไวนิลคลอไรด์กับยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีน ศึกษาผลของปริมาณยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อนและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสม

บรรณานุกรม :
วัฒนชัย ล้วนแก้ว . (2545). การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนชัย ล้วนแก้ว . 2545. "การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนชัย ล้วนแก้ว . "การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วัฒนชัย ล้วนแก้ว . การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.