ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2
นักวิจัย : สุทธิรักษ์ ตั้งจิตพินิจการ
คำค้น : โคลนิง , เอนไซม์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา , สุเทพ ธนียวัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741722095 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ได้แยกและหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2 ใช้ E. coli DH5alpha เป็นเซลล์เจ้าบ้าน โดยทำ Southern hybridization เพื่อติดตามยีนเดกซ์แทรนเนสและคัดเลือกโคลนโดยทำ Dot blot hybridization ด้วยดีเอ็นเอติดตาม DEX-probe ที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ไพรเมอร์ DEXFWD2 และ DEXREV ที่ออกแบบจากบริเวณอนุรักษ์ของยีนที่ประมวลรหัสสร้างเดกซ์แทรนเนสสามชนิด โคลนชิ้นดีเอ็นเอ BamHI ขนาด 1,977 คู่เบส โดยใช้ pGEM-7Zf(+) เป็นดีเอ็นเอพาหะ ระบุเป็น pSUDEX1 เมื่อเปรียบเทียบความเหมือนของ SUDEX1 พบว่ามีบางส่วนทางปลาย 5’ ของยีน sdx สร้างดีเอ็นเอติดตาม PB-probe จากชิ้นดีเอ็นเอ PstI-BamHI ทางปลาย 3’ ของ SUDEX1 ได้โคลนชิ้นดีเอ็นเอ SUDEX2 ที่เป็นส่วนปลาย3’ของยีน sdx จากการเปรียบเทียบความเหมือนไม่พบรหัสหยุด จึงสร้างดีเอ็นเอติดตาม BP-probeจากชิ้นดีเอ็นเอ BamHI-PstI ทางปลาย 3’ ของชิ้นดีเอ็นเอ SUDEX2 เพื่อใช้ติดตามชิ้นดีเอ็นเอส่วนที่เหลือของยีน sdx โคลนชิ้นดีเอ็นเอ SUDEX3 ได้ เมื่อวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอทั้งหมดที่โคลนได้พบกรอบอ่านรหัสเปิดของยีน sdx มีขนาด 1,899 คู่เบส ที่ประมวลรหัสสร้างโปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนขนาด 633 หมู่ ขนาดประมาณ 70.3 กิโลดัลตัน และพบบริเวณจับเกาะของไรโบโซมและ inverted repeat เปรียบเทียบความเหมือนของโปรตีน SDX พบว่ามีความเหมือนกับเอนโดเดกซ์แทรนเนสของ Arthrobacter globiformis T-3044, เดกซ์แทรนเนสของ Arthrobacter sp. CB-8 และไอโซมอลโทไทรโอเดกซ์แทรนเนสของ Brevibacterium fuscum var. dextranlyticum 0407 83%, 82% และ 79% ตามลำดับ และได้โคลนชิ้นดีเอ็นเอ SUDEX3 เข้าสู่ พลาสมิด pSUDEX1 เพื่อเชื่อมต่อยีน sdx ให้สมบรูณ์

บรรณานุกรม :
สุทธิรักษ์ ตั้งจิตพินิจการ . (2545). การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิรักษ์ ตั้งจิตพินิจการ . 2545. "การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิรักษ์ ตั้งจิตพินิจการ . "การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุทธิรักษ์ ตั้งจิตพินิจการ . การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.