ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น
นักวิจัย : อัชฌา สุนทรพิทักษ์
คำค้น : พฤติกรรมผู้บริโภค , การ์ตูน , ทัศนคติ , การจัดซื้อสินค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนา ทองมีอาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743316116 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10361
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น มีต่อการนำตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมาใช้เพื่อสนับสนุนสินค้า ทั้งเพื่อศึกษาถึงความตั้งใจซื้อสินค้านั้นๆ และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ และระดับการศึกษาของผู้บริโภคกับทัศนคติ และความตั้งใจซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการนำตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมาใช้ในทางการตลาด และเพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์งานโฆษณาสำหรับสินค้าที่นำตัวการ์ตูนเหล่านั้นมาใช้ โดยมีสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้ 1. ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มข้างต้นมีความแตกต่างกัน 2. ทัศนคติของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าห้างสรรถสินค้า 10 แห่งในเขตกทม. อายุ 12-29 ปี จำนวน 400 คน โดยมีผลวิจัยสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มวัยรุ่นมีทัศนคติเป็นกลางและเป็นบวกต่อการใช้ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง ส่วนกลุ่มวัยทำงานตอนต้นมีทัศนคติทั้งเป็นลบและเป็นบวก 2. ทั้งสองกลุ่มมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการใช้ตัวการ์ตูนสัตว์เพื่อนำมาใช้เองอยู่ในระดับสูง แต่ความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ตัวการ์ตูนคนอยู่ในระดับต่ำ 3. ทั้งสองกลุ่มมีความต้องการซื้อสินค้าที่ใช้ตัวการ์ตูนเพื่อมอบเป็นของขวัญในระดับสูง 4. เพศ อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติและความตั้งใจซื้อเฉพาะบางกรณี ผลการทดสอบสมมติฐาน 1. ทัศนคติของผู้บริโภค 2 กลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 2. ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ยกเว้นความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ตัวการ์ตูนชินจังและมารูโกะจังเพื่อมอบเป็นของขวัญ 3. ทัศนคติของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01

บรรณานุกรม :
อัชฌา สุนทรพิทักษ์ . (2541). อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชฌา สุนทรพิทักษ์ . 2541. "อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชฌา สุนทรพิทักษ์ . "อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
อัชฌา สุนทรพิทักษ์ . อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.