ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี
นักวิจัย : ฐิติชยา นุตพงษ์
คำค้น : สถานีโทรทัศน์ยูบีซี , รายการโทรทัศน์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภา อุตมฉันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741756488 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในแผนกตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ (QC.) ของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี ผลการศึกษาพบว่าสถานีโทรทัศน์ยูบีซีมีวิธีที่ใช้ในกระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการอยู่ด้วยกัน 4 วิธีคือ 1) การดูดเสียง 2) การโมเสคภาพ 3) การตัดทอนหรือตัดต่อใหม่ 4) การห้ามออกอากาศ โดยมีแผนก QC. ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งในฝ่าย Movies&Entertainment ทำหน้าที่ในการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการก่อนที่จะแพร่ภาพสู่ผู้ชม โดยรายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซีประกอบด้วยรายการที่สถานีฯ ผลิตเอง และรายการที่สถานีฯสั่งซื้อจากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกตามเงื่อนไขสัญญาในการได้มาซึ่งตัวรายการได้ 2 ลักษณะคือ 1) การซื้อเฉพาะรายการ 2) การซื้อทั้งช่องรายการ โดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดผังรายการให้ รายการที่สถานีโทรทัศน์ยูบีซีสามารถตรวจพิจารณาเนื้อหารายการได้คือรายการที่สถานี ฯผลิตเอง และรายการที่ซื้อแบบเฉพาะรายการ ในทางตรงกันข้ามรายการที่ซื้อทั้งช่องรายการจะมีบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ตรวจพิจารณาเนื้อหารายการเอง ยกเว้นช่อง HBO และช่อง Cinemax ที่สถานี ฯสามารถตรวจพิจารณาเนื้อหารายการได้บางส่วนในลักษณะเป็นข้อเสนอแนะ (Comment)ให้กับทางช่องรายการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ เงื่อนไขสัญญาในการได้มาซึ่งตัวรายการ และข้อจำกัดของบุคลากร 2) ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ กฎระเบียบภายใต้การกำกับดูแลโดย กกช. และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวคือสิ่งที่สถานี ฯจะต้องคำนึงถึงและใช้เป็นแนวทางในกระบวนการตรวจพิจารณาเพื่อให้รายการที่จะออกอากาศมีเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บรรณานุกรม :
ฐิติชยา นุตพงษ์ . (2546). กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติชยา นุตพงษ์ . 2546. "กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติชยา นุตพงษ์ . "กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ฐิติชยา นุตพงษ์ . กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.