ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ธิดาพร โตสติ
คำค้น : การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ , ความดี , การประเมินความต้องการจำเป็น , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ -- นักศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741756666 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจคุณธรรมที่นิสิตคณะครุศาสตร์ควรได้รับการพัฒนา 2) ศึกษาเหตุปัจจัยของคุณธรรมนิสิตตามการรับรู้ของคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 3) ศึกษาความสอดคล้องระหว่างคุณธรรมที่นิสิตควรได้รับการพัฒนากับคุณธรรมที่นิสิตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์จัดขึ้นและ 4) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ อาจารย์คณะครุศาสตร์และนิสิตคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2545-2546 จำนวน 57 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมที่นิสิตควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความขยันหมั่นเพียร เหตุปัจจัยของคุณธรรมเชื่อมโยงกับการขาดแบบอย่างที่ดี ครอบครัว ตัวนิสิต และอาจารย์ผู้สอน คุณธรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสอดคล้องกับคุณธรรมที่นิสิตควรได้รับการพัฒนา แนวทางการจัดกิจกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดแนวทางอื่นตามมามากที่สุด คือ การที่อาจารย์ใส่ใจให้โอกาสนิสิตในการพัฒนา อีกทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์และการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และอาจารย์

บรรณานุกรม :
ธิดาพร โตสติ . (2546). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดาพร โตสติ . 2546. "การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดาพร โตสติ . "การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ธิดาพร โตสติ . การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.