ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า
นักวิจัย : ศุภมิตร เมฆฉาย
คำค้น : Broiler chicken , Meat quality , Proteomics , Thai native chicken , กล้ามเนื้ออก , โปรตีโอมิกส์ , ไก่พื้นเมือง , ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080077 , http://research.trf.or.th/node/2911
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องหมายโมเลกุลโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะความนุ่ม-เหนียวของเนื้อไก่ และความแตกต่างของเครื่องหมายโปรตีนที่แสดงออกในกล้ามเนื้อไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทาง การค้า (ที่อายุ 0, 3, 6 และ 18 สัปดาห์) ถูกวิเคราะห์โดยเทคนิค 2 Dimentional gel electrophoresis (2DE) และ MADI-TOF/MS นอกจากนี้ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนเป้าหมายจากข้อมูลเครื่องหมายโปรตีน รวมถึงความสัมพันธ์ของเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ กับลักษณะคุณภาพของเนื้อไก่ ถูกวิเคราะห์สำหรับ การศึกษาครั้งนี้ เครื่องหมายโมเลกุลโปรตีน จำนวน 5 เครื่องหมาย มีระดับการแสดงออกแตกต่างกันระหว่าง ไก่ที่มีค่าแรงตัดเฉือนชิ้นเนื้อสูง-ต่ำ ในจำนวนนี้ เครื่องหมายโมเลกุลโปรตีน จำนวน 3 เครื่องหมายถูก วิเคราะห์ชนิดของโปรตีน ซึ่งพบว่ามีความคล้ายคลึงกับโปรตีน PKM2, PGAM1 และ TPI1 นอกจากนี้ เครื่องหมายโมเลกุลโปรตีน จำนวน 8 เครื่องหมาย (PGAM1, TPI1, RPS2, APOA1, HSP25K, DHFR, TTR และ FBP) มีระดับการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุ 0-18 สัปดาห์ ในไก่ทั้งสองสายพันธุ์ ผลการวิเคราะห์ ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน PKM2, PGAM1 และ TPI1 พบตำแหน่งนิวคลีโอไทด์ผันแปรที่ c.1323G>A, c.636C>T และ c.585T>C บน open reading frame ของยีนดังกล่าว และสามารถตรวจสอบ ความผันแปรได้ด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพาะ MspI, MspI และ Hsp92II ตามลำดับ โดยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ PKM2 และ TPI1 มีความสัมพันธ์กับลักษณะการสูญเสียน้ำของเนื้อในขณะเก็บ และเปอร์เซ็นต์ซาก ตามลำดับ ในขณะที่เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีน PGAM1 มีความสัมพันธ์กับลักษณะการสูญเสียน้ำของเนื้อหลัง ทำให้สุกด้วยความร้อน และ ค่า pH45min ของเนื้อไก่ นอกจากนี้ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีน PGAM1 x TPI1 มี แนวโน้มสัมพันธ์กับค่าการสูญเสียน้ำของเนื้อในขณะเก็บ ค่า pH45min และ pH24h ของเนื้อไก่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายโมเลกุล PKM2, PGAM1 และ TPI1 กับลักษณะ ความนุ่ม-เหนียวของเนื้อไก่ ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าเอ็นไซม์ในกระบวนการ glycolysis มีบทบาทสำคัญต่อ เมตาบอลิซึมของพลังงานในกล้ามเนื้อ และมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของเนื้อ โดยการค้นพบในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของพลังงานในกล้ามเนื้อ และอาจสามารถใช้ เป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่มีศักยภาพ สำหรับการบ่งชี้ลักษณะคุณภาพเนื้อของไก่ได้ In this study, protein markers associated with tenderness and toughness traits of chicken meats and differential protein expression profiling in Thai native chicken and broiler chicken muscle (0, 3, 6 and 18 weeks of age) were analysed by using two dimensional gel electrophoresis (2DE) and MALDI-TOF/MS techniques. Moreover, polymorphism of candidate genes based on proteomic markers and their association with meat quality traits of chickens were investigated. A total of 5 protein spots revealed differential protein expression levels in chicken meat with high- and low-shear force values of both chicken breeds. Out of these, 3 spot markers were identified and showed homology with chicken PKM2, PGAM1 and TPI1 proteins. Eight spot proteins PGAM1, TPI1, RPS2, APOA1, HSP25K, DHFR, TTR and FBP) were found significantly altered levels in during 0-18 weeks of age of both chicken breeds. Polymorphisms of chicken PKM2, PGAM1 and TPI1 genes were located at c.1323G>A, c.636C>T and c.585T>C of their open reading frame (ORF) and detected with MspI, MspI and Hsp92II, respectively. The PKM2 and TPI1 polymorphisms were associated with drip loss and dressing percentage traits, respectively. Whereas, PGAM1 polymorphisms were associated with cooking loss and pH45min of chicken meats. Moreover, the interaction of PGAM1 x TPI1 markers were trended associations with drip loss, pH45min and pH24h of chicken meats. However, no association of PKM2, PGAM1 and TPI1 markers with tenderness and toughness traits were found. The results indicated that these enzymes of glycolytic pathway play a major role in energy metabolism process of meat and related to meat characteristics. These findings promote the important of the muscle metabolic enzymes and could used as functional candidate genes for meat quality traits in chicken.

บรรณานุกรม :
ศุภมิตร เมฆฉาย . (2554). การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภมิตร เมฆฉาย . 2554. "การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภมิตร เมฆฉาย . "การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ศุภมิตร เมฆฉาย . การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.