ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ
นักวิจัย : ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล
คำค้น : ต้นทุนการผลิต , การบัญชีต้นทุน , เครื่องประดับเงิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740310044 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาการดำเนินงานและเสนอระบบการจัดทำต้นทุนแปรสภาพ ให้สอดคล้องกับการผลิตของโรงงานเครื่องประดับ และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณต้นทุน เพื่อให้โรงงานสามารถทราบถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุนได้ โดยใช้โรงงานตัวอย่างซึ่งเป็นโรงงานผลิต เครื่องประดับเงินแบบหล่อขนาดย่อมเป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงานตัวอย่างพบว่า โรงงานตัวอย่างประสบปัญหาในด้านการคำนวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการกำหนดราคาขาย ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากไม่มีระบบการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จึงได้เสนอระบบการคำนวณต้นทุนแปรสภาพที่ สอดคล้องกับการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยออกแบบเอกสารและรายงานที่จำเป็น ในการจัดทำระบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน แยกค่าใช้จ่ายลงตามแผนกที่เกี่ยวข้อง จัดประเภทค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงงานทางตรง ค่าโสหุ้ยการผลิตคงที่ ค่าโสหุ้ยการผลิตแปรผัน คำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุน และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการคำนวณต้นทุน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่การผลิตขึ้นกับความยาก-ง่าย จะจัดสรรต้นทุนด้วยชั่วโมงแรงงานทางตรง และผลิตภัณฑ์ที่การผลิตไม่ขึ้นกับความยาก-ง่ายจะจัดสรรต้นทุนด้วยน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดทำระบบต้นทุนแปรสภาพ ทำให้โรงงานจัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เข้าตามแผนกได้ตามหลักการและมีเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของค่าใช้จ่าย และช่วยให้โรงงานทราบต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และทราบโครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยละเอียด นอกจากนี้ระบบต้นทุนแปรสภาพยังช่วยในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนแต่ละชนิด ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถนำไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม วัดประสิทธิภาพ และปรับปรุง การดำเนินงานของโรงงาน และช่วยผู้บริหารตัดสินใจในการกำหนดราคาขาย เสนอราคาขาย การตัดสินใจผลิตเองหรือจ้างผลิต รวมถึงการกำหนดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ได้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถช่วยให้โรงงานลดเวลาและข้อผิดพลาดในการคำนวณต้นทุนได้

บรรณานุกรม :
ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล . (2544). การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล . 2544. "การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล . "การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล . การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.