ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง
นักวิจัย : ยุพาพรรณ ระลึก
คำค้น : โพลิแซคคาไรด์ , เห็ดหมื่นปี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มุกดา คูหิรัญ , ปาริชาต ภู่สว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741733834 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10431
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การเลี้ยงเส้นใยเห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst 9 สายพันธุ์ ในอาหาร PDA อาหาร PDB อาหารเมล็ดข้าวฟ่าง และในถุงขี้เลื่อย พบว่าอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยของเห็ดหมื่นปี สายพันธุ์ MUG001 MUG100 และ MUG101 เจริญเติบโตเร็วตามลำดับ ส่วนสายพันธุ์อื่นๆมีอัตราการเจริญต่ำกว่าเล็กน้อย เมื่อนำเห็ดหมื่นปีสายพันธุ์ MUG001 และ MUG100 มาทำ monosporous culture พบว่าสายพันธุ์ MUG001 เกิดสปอร์เดี่ยว 10 โคโลนี และสายพันธุ์ MUG100 เกิดสปอร์เดี่ยว 8 โคโลนี เมื่อผสมระหว่างสปอร์เดี่ยวกับเห็ดหมื่นปีทั้ง 9 สายพันธุ์ ได้ลูกผสม 5 สายพันธุ์ เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโต พบว่า ลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับสายพันธุ์พ่อแม่ การสกัดสารพอลิแซกคาไรด์ด้วยน้ำร้อน หาปริมาณสารโดยวิธีฟีนอล ซัลฟิวริก พบว่าสายพันธุ์ MUG001 MUG003-UV-cv1 MUG101 และ MUG100 มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์เป็น 48.94 33.78 32.73 และ 24.78 มิลลิกรัมต่อเส้นใยแห้ง 1 กรัม ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์ต่ำกว่าเล็กน้อย สำหรับลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ คือ H1 H2 H3 H4 และ H5 มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์เป็น 29.12 26.18 19.78 30.64 และ 25.09 มิลลิกรัมต่อเส้นใยแห้ง 1 กรัม ตามลำดับ การวิเคราะห์หาปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธีไดฟีนิลลามีนรีเจนต์ และหาอัตราส่วนปริมาณ พอลิแซกคาไรด์ต่อ ดีเอ็นเอ พบว่า MUG001 MUG003-UV-cv1 MUG 101 และ MUG100 เป็น 9.97 9.79 7.93 และ 7.17 ตามลำดับ ส่วนสายพันธุ์อื่นๆมีอัตราปริมาณพอลิแซกคาไรด์ต่อดีเอ็นเอต่ำกว่าเล็กน้อย และสายพันธุ์ลูกผสมมีสัดส่วนปริมาณพอลิแซกคาไรด์ต่อดีเอ็นเอ อยู่ระหว่างสายพันธุ์ พ่อแม่

บรรณานุกรม :
ยุพาพรรณ ระลึก . (2545). การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพาพรรณ ระลึก . 2545. "การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพาพรรณ ระลึก . "การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ยุพาพรรณ ระลึก . การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.