ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา
นักวิจัย : วราภรณ์ สินถาวร
คำค้น : นักเทคโนโลยีทางการศึกษา -- จรรยาบรรณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719221 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักเทคโนโลยีการศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา และนำเสนอจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งครอบคลุมจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อหน่วยงาน ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 22 คน และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 111 คน ในหน่วยงานภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถาม 3 รอบ ใช้แบบสอบถามสำหรับสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของจรรยาบรรณ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน รับรองจรรยาบรรณ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ สรุปผลการวิจัย 1. ผู้เชี่ยวชาญและนักเทคโนโลยีการศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับจรรยาบรรณจำนวน 37 ข้อ และนักเทคโนโลยีการศึกษาร้อยละ 98.93 เห็นด้วยกับข้อความที่กำหนดเป็นจรรยาบรรณว่ามีความเหมาะสม 2. จรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา 37 ข้อ จำแนกเป็นจรรยาบรรณต่อตนเอง 6 ข้อ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 10 ข้อ จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 8 ข้อ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 8 ข้อ และจรรยาบรรณต่อสังคม 5 ข้อ 3. จรรยาบรรณเรียงลำดับ 10 อันดับ จากความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ 4) มีความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่ผู้อื่นอย่างเปิดเผยและจริงใจ 6) ยึดมั่นในหลักการของวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา 7) อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 8) วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 9) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม และ 10) ให้บริการด้วยความจริงใจและเต็มใจ

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ สินถาวร . (2545). การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ สินถาวร . 2545. "การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ สินถาวร . "การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วราภรณ์ สินถาวร . การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.