ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : ศรีสุมล ศรีแสงเงิน
คำค้น : การบริบาลทางเภสัชกรรม , การใช้ยา , ผู้สูงอายุ -- การใช้ยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เรวดี ธรรมอุปกรณ์ , ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741798393 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

พัฒนาและจัดตั้งรูปแบบที่เหมาะสมในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง 31 มกราคม 2546 ประชากรตัวอย่างได้แก่ผู้ป่วยสูงอายุรับใหม่ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายอายุตั้งแต่ 60 ปี ได้รับยาตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป โดยดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมตามรูปแบบที่กำหนด มีการบ่งชี้และรวบรวมปัญหาจากการใช้ยา รวมทั้งบทบาทของเภสัชกรในการดำเนินงานต่อปัญหาจากการใช้ยาที่พบ ประเมินทัศนคติของแพทย์ พยาบาลและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการจากเภสัชกรด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าเภสัชกรสามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยสูงอายุ 76 ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 35 ราย และเภสัชกรติดตามผู้ป่วยจนกระทั่งกลับมาติดตามผลการรักษาครั้งแรกได้ 20 ราย พบปัญหาจากการใช้ยาทั้งสิ้น 58 ปัญหา เป็นปัญหาจากการใช้ยาขณะผู้ป่วยอยู่บนหอผู้ป่วยจำนวน 57 ปัญหา (31 ราย) คิดเป็น 98.3% ของปัญหาจากการใช้ยา และปัญหาจากการใช้ยาเมื่อผู้ป่วยกลับมาติดตามการรักษา 1 ปัญหา (1 ราย) ปัญหาจากการใช้ยาที่พบขณะผู้ป่วยอยู่บนหอผู้ป่วย เป็นปัญหาจากการสั่งใช้ยา ปัญหาการติดตามการใช้ยาและการตอบสนองต่อยา ปัญหาจากการใช้ยาทั้งสิ้นได้รับการแก้ไข 52 ปัญหา คิดเป็น 89.7% และปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง 6 ปัญหาคิดเป็น 10.3% เภสัชกรได้ประสานงานกับแพทย์และปัญหาได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเภสัชกร คิดเป็น 87.7% โดยกิจกรรมที่เภสัชกรได้ดำเนินการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การให้คำแนะนำต่อแพทย์ในการปรับเปลี่ยนขนาดยา ในส่วนของผลการทดสอบความเห็นร่วมในการบ่งชี้ปัญหา จากการรักษาด้วยยาของแพทย์และผู้วิจัย พบว่าแพทย์และผู้วิจัยมีความเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ในปัญหาที่เกิดขึ้น (K=0.9) การประเมินผลการดำเนินงานพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกร ซึ่งช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาและทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าควรจัดตั้งให้มีงานบริบาลทางเภสัชกรรม และขยายงานไปยังหอผู้ป่วยอื่นต่อไปและการวิจัยต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณภาพของงานบริบาลทางเภสัชกรรม ในแง่ผลลัพธ์ด้านอาการทางคลินิกของผู้ป่วย หรือผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย

บรรณานุกรม :
ศรีสุมล ศรีแสงเงิน . (2545). การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสุมล ศรีแสงเงิน . 2545. "การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสุมล ศรีแสงเงิน . "การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศรีสุมล ศรีแสงเงิน . การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.