ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก
นักวิจัย : นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
คำค้น : ครอบครัว , ผู้ปกครองกับเด็ก , ยาเสพติด , ยาเสพติดกับเยาวชน , ยาเสพติด -- การควบคุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ จิตระดับ , อรชา ตุลาฉันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720815 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในหมู่บ้านดูน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25 คน มีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง 3) การทดลองใช้โปรแกรม และ 4) การปรับปรุงโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลลูกให้พ้นภัยยาเสพติด และแบบสอบถามความคิดเห็นการเข้าร่วมโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. หลังการทดลองใช้โปรแกรม ผู้ปกครองมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรมคือ 75% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. หลังการทดลองใช้โปรแกรม ผู้ปกครองมีคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลลูกให้ พ้นภัยยาเสพติดสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรม คือ 80% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโปรแกรมในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การชมเรื่องราวจากซีดี-รอมและวีดีทัศน์ ความเหมาะสมของคู่มือผู้ปกครอง ซีดี-รอมและวีดีทัศน์ สถานที่ในการจัด และด้านความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ในระดับมาก 4. โปรแกรมที่สมบูรณ์ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะของโปรแกรม เนื้อหา คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรแกรม เอกสารและสื่อประกอบการใช้ การดำเนินการจัดกิจกรรมและการประเมินผลโปรแกรม

บรรณานุกรม :
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . (2545). การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . 2545. "การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . "การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล . การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.