ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ
นักวิจัย : วิเชียร แสงพิทักษ์
คำค้น : การพนัน , การเลือกตั้ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง , สัมพันธวงศ์ (กรุงเทพฯ) , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2538
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746347705 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาอำนาจ และอิทธิพลของการพนันขันต่อที่ใช้ในการรณรงณ์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 โดยมีสมมุติฐานว่า การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 โดยการใช้การพนันขันต่อทำให้ได้คะแนนเสียงมากกว่าที่ควรจะเป็น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ของเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบจัดช่วงชั้นและแบบตามแต่เผอิญผสมกัน จากตัวอย่างวิจัย 201 คน เก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างโดยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 กันยายน 2539 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตสัมพันธวงศ์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนื่องจากอิทธิพล ของการพนันในการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 ใน 4 ยอมรับว่า ได้ไปลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ได้ทายพนันไว้เพื่อหวังจะชนะการทายพนันและหวังที่จะได้รับเงินรางวัลจากการเล่นทายพนัน ซึ่งสนับสนุนข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับตัวผู้ดำเนินการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือ "หัวคะแนน" แล้ว ถือว่าการพนันขันต่อในการเลือกตั้งให้ประโยชน์สองทางคือ ทางแรกถ้าชนะการเลือกตั้งผู้สมัครของฝ่ายตนจะได้เป็นผู้แทนราษฎร ทางสองถ้าแพ้การเลือกตั้งตนเองก็จะได้รับเงินที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เล่นทายพนันไว้

บรรณานุกรม :
วิเชียร แสงพิทักษ์ . (2539). การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร แสงพิทักษ์ . 2539. "การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร แสงพิทักษ์ . "การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วิเชียร แสงพิทักษ์ . การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.