ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง
นักวิจัย : สุภัทธา สุขชู
คำค้น : รายการโทรทัศน์ , สื่อมวลชนกับการเมือง , การเมือง , สื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741733747 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของการผลิตรายการ "๕๐๐ สู่สภา" 2) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนื้อหาของรายการ 3) เพื่อประเมินการทำหน้าที่ "สื่อกลางทางการเมือง" ของรายการ โดยใช้แนวคิดสื่อกลางทางการเมือง แนวคิดสังคมประกิตทางการเมือง และแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนในการเป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมือง ผลการวิจัยพบว่า รายการ "๕๐๐ สู่สภา" มีจุดกำเนิดมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ กระแสความตื่นตัวในการปฏิรูปการเมือง ซึ่งมีจุดเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พลังความร่วมมือของสถาบันสำคัญทางสังคม ได้แก่ สถาบันทางการเมือง สถาบันทางวิชาการ และสถาบันสื่อมวลชน ทำให้เกิดรายการ "๕๐๐ สู่สภา" ใน 4 รูปแบบ คือ รายการสกู๊ปข่าว รายการถามตอบ รายการสนทนา และรายการสัมภาษณ์ บทบาทของรายการนี้ มี 4 ประเด็นหลัก คือ 1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 3) เพื่อรณรงค์ป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง และ 4) เพื่อนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า รายการ "๕๐๐ สู่สภา" เป็นรายการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทางการเมืองในการถ่ายทอดเนื้อหาทางการเมือง ด้วยการเป็นผู้ให้ความรู้ทางการเมือง (Political Education) ชั่วคราว ในช่วงฤดูกาลของการเลือกตั้งเท่านั้น

บรรณานุกรม :
สุภัทธา สุขชู . (2545). รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัทธา สุขชู . 2545. "รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัทธา สุขชู . "รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุภัทธา สุขชู . รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.