ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
นักวิจัย : เหมือนฝัน คงศรี
คำค้น : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 , รัฐธรรมนูญ , กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741748396 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเตรียมการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายมาตรา 40 และเพื่อหาข้อเสนอแนะให้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาแผนยุทธศาสตร์ เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร ททบ.5 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน ททบ.5 ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักกฎหมาย และผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงรวม 13 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์มีการเตรียมการและจัดทำขึ้น โดยคนกลุ่มเดียวจากผู้บริหาร ททบ. 5 ซึ่งแสดงจุดยืนถึงสถานภาพและบทบาทของสถานีว่าควรเป็นโทรทัศน์เพื่อ "กิจการสาธารณะ" โดยไม่ผ่านกระบวนการตามแนวคิด การบริการสาธารณะ และพบว่าแผนยุทธศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหนี่งในการสร้างเครื่องมือ "รอ" ต่อรองอำนาจของ กสช.นอกจากนี้ยังสร้างความ ตระหนัก (Realize)ตระหนก (Panic) ให้กับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Stake - Holders) สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ พบว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก คือกฎหมายมาตรา 40 และกฎหมายประกอบ รวมถึงอำนาจ กสช. ส่วนปัจจัยภายในเกิดจาก การหวงแหนทรัพยากร ความต้องการเป็นเจ้าของสื่อเดิม (Ownership) ตลอดจนความอยู่รอดในฐานะเจ้าของสื่อเดิม ในประเด็นข้อบกพร่องของแผนยุทธศาสตร์ พบว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ททบ.5 ในภาวะ "หัวเลี้ยวหัวต่อ" (Structural Transition) ซึ่ง "ทหาร" ในฐานะ "กลุ่มเจ้าของสื่อเดิม" กำหนดฐานะของแผนยุทธศาสตร์ ให้เป็นเครื่องมือใน "การรบ" ในสนามธุรกิจ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ "ความอยู่รอด" ขององค์กรเป็นสำคัญ อีกทั้งไม่เปิดโอกาสให้ "ผู้มีส่วนได้เสีย" ในกลุ่มผู้ผลิตรายการ องค์กรของรัฐและเอกชนอื่นๆ หรือแม้แต่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (พลเรือน) ได้เสนอข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบปรากฏการณ์ภายหลังการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ว่า มีการจัดตั้ง องค์กรจัดตั้ง และจัดทำคัมภีร์ เตรียมการไว้เพื่อต่อรองอำนาจ กสช.

บรรณานุกรม :
เหมือนฝัน คงศรี . (2546). สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหมือนฝัน คงศรี . 2546. "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหมือนฝัน คงศรี . "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เหมือนฝัน คงศรี . สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.