ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
นักวิจัย : กมลณัฏฐ์ พลวัน
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , การประชาสัมพันธ์ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , รุ่งนภา พิตรปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738307 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับบริบทกับสังคมไทย โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ 2) เพื่อนำมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นไปประเมินการยอมรับมาตรฐานการประชาสัมพันธ์จากผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3) เพื่อทดสอบมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยการนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยครั้งนี้สร้างมาตรฐานจากงานประชาสัมพันธ์หลัก 11 ลักษณะงาน ได้แก่ 1) การเผยแพร่ข่าวสาร 2) การประชาสัมพันธ์ในองค์กร 3) การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 4) ชุมชนสัมพันธ์ 5) สื่อมวลชนสัมพันธ์ 6) การให้ความรู้ 7) การประชาสัมพันธ์การตลาด 8) การจัดการในภาวะวิกฤต 9) การจัดการประเด็นสาธารณะ 10) การระดมเงินบริจาค 11) การให้การสนับสนุน มาตรฐานการประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น เป็นการสร้างในกรอบทฤษฎีระบบ อันประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลลัพธ์ สรุปเป็นข้อความมาตรฐาน 11 ข้อความ และแต่ละข้อความจะแยกย่อยเป็นดัชนีชี้วัด รวมถึงเกณฑ์เพื่อตัดสินมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดการยอมรับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จากบุคคลในวงวิชาชีพ และบุคคลอื่น อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ต่อไป

บรรณานุกรม :
กมลณัฏฐ์ พลวัน . (2546). การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลณัฏฐ์ พลวัน . 2546. "การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลณัฏฐ์ พลวัน . "การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
กมลณัฏฐ์ พลวัน . การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.