ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป
นักวิจัย : ชินพงศ์ ลาภจิตร
คำค้น : โครงสร้างไม้ , การสร้างบ้าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740303242 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การก่อสร้างระบบโครงไม้ 2x4 นิ้วของออสเตรเลียคือระบบโครงสร้างที่ประกอบด้วยไม้ขนาด 2x4 นิ้วโดยใช้โครงเคร่าผนังซึ่งมีระยะห่างระหว่างเคร่าตั้ง 60 เซนติเมตรและวัสดุยึดโครงเคร่า ทำหน้าที่เป็นผนังโครงสร้างรับน้ำหนักแทนเสาและคาน วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงไม้ 2x4 นิ้วของออสเตรเลีย โดยทำการศึกษากรรมวิธีในการก่อสร้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบทั่วไปในด้านราคาค่าก่อสร้างและระยะเวลาในการก่อสร้าง อาคารตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยของอาคารพักอาศัยด้วยโครงไม้ 2x4 ของออสเตรเลีย เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย 85 ตารางเมตรและอาคารพักอาศัยระบบก่อสร้างทั่วไปเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย 94 ตารางเมตร โดยอาคารทั้งสองระบบมีรูปแบบและระยะเวลาเริ่มดำเนินการก่อสร้างใกล้เคียงกัน ผลการศึกษาพบว่ากรรมวิธีการก่อสร้างอาคารด้วยโครงไม้ 2x4 นิ้วของออสเตรเลีย เป็นการก่อสร้างโดยผลิตโครงไม้ 2x4 นิ้วเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานแล้วนำมาประกอบในที่ก่อสร้าง ซึ่งได้คำนึงถึงมาตรฐานพิกัดทางประสานที่มีความสัมพันธ์กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่น แผ่นยิปซัมบอร์ด และผนังก่ออิฐออสเตรเลีย เป็นต้น ต้นทุนค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรอาคารด้วยโครงไม้ 2x4 นิ้วเท่ากับ 6,565 บาทและต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารระบบทั่วไปเท่ากับ 5,457 บาทระยะเวลาก่อสร้างอาคารด้วยโครงไม้ 2x4 นิ้วเท่ากับ 55 วันในขณะที่ระยะเวลาก่อสร้างอาคารระบบทั่วไปเท่ากับ 104 วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของอาคารระบบโครงไม้ 2x4 นิ้วแตกต่างจากอาคารระบบทั่วไป 16.87% และใช้ระยะเวลาการก่อสร้างน้อยกว่าระบบทั่วไป 89.09% หรือคิดเป็น 1.9 เท่า การก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงไม้ 2x4 นิ้วออสเตรเลียอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก่อสร้างแม้ว่าราคาก่อสร้างจะสูงเนื่องจากใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการปรับใช้กับวัสดุภายในประเทศก็จะสามารถลดต้นทุนดังกล่าวลงได้ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยตลอดจนปัญหาที่เกิดระหว่างการก่อสร้างมีไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถก่อสร้างได้เพียง 1 หลัง โดยที่ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง การก่อสร้างได้มาตรฐานเดียวกันและควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างได้ง่ายเนื่องจากเป็นระบบสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน

บรรณานุกรม :
ชินพงศ์ ลาภจิตร . (2544). การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินพงศ์ ลาภจิตร . 2544. "การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินพงศ์ ลาภจิตร . "การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ชินพงศ์ ลาภจิตร . การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโครงสร้างไม้2x4นิ้วของออสเตรเลียเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.