ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วนิดา แก่นจันทร์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน , การศึกษาขั้นก่อนประถม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวรรณ เหมชะญาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719248 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 381 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 719 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารงาน 1) มีนโยบายให้ใช้แนวการสอนภาษาอังกฤษที่สำนักพิมพ์เอกชนจัดพิมพ์ขึ้น โดยมุ่งให้เด็กรู้จักและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ 2) มีการเตรียมบุคลากร โดยส่งครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ภาษาอังกฤษ 3) มีการจัดบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ์ โดยการสำรวจความต้องการของครูผู้สอนและจัดหาให้ 4) มีการนิเทศและติดตามผลแบบไม่เป็นทางการ ระยะในการนิเทศไม่แน่นอน และนำประเด็นการนิเทศมาพูดคุยในที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป ด้านการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน 1) การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีการจัดมุมหนังสือภาษาอังกฤษ 2) การเตรียมการสอนมีการเขียนแผนการสอนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด และใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ 4) ใช้สื่อรูปภาพ แบบฝึกหัด และเพลง 5) ประเมินผลโดยการสังเกต 6) ได้รับการนิเทศการสอนแบบไม่เป็นทางการโดยครูใหญ่ ปัญหาที่พบได้แก่ 1) การขาดแคลนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) การขาดคุณวุฒิการศึกษาทางการสอนภาษาอังกฤษของครู และ 3) สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษมีราคาแพง

บรรณานุกรม :
วนิดา แก่นจันทร์ . (2545). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา แก่นจันทร์ . 2545. "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา แก่นจันทร์ . "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วนิดา แก่นจันทร์ . การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.