ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ
นักวิจัย : ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
คำค้น : agriculture , Asia , China , Total Factor Productivity , Transition Countries , การเกษตรกรรม , ประเทศ , ผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม , สาธารณรัฐประชาชนจีน , เปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจ , เอเชีย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080063 , http://research.trf.or.th/node/2903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพื่อวัดผลการดำเนินการทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรและทรัพยากรทางการเกษตรมาก ที่สุดของโลก และในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆในทวีปเอเชียที่เคยปกครองในระบอบ สังคมนิยมได้ทำการปฏิรูประบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่ขึ้นอยู่กับกลไกตลาด เพื่อให้เข้าใจถึงผลการดำเนินการทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย งานวิจัยนี้ได้ทำการ วัดค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ระยะ ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยอาศัยฐานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดต่างๆจำนวน 28 จังหวัดของ ประเทศจีนระหว่างช่วงเวลาในปี ค.ศ. 1991-2005 ซึ่งข้อมูลเก็บรวบรวมได้จากรายงานประจำปี China Statistical Yearbook และ Chinese Agricultural Statistical ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัด และเปรียบเทียบค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีป เอเชีย โดยจะมุ่งเน้นถึงผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ที่ได้ทำการปฏิรูป ระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์อำนาจจากกรรมสิทธิ์ของรัฐมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่ขึ้นอยู่กับ กลไกตลาด โดยอาศัยฐานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆในทวีปเอเชียจำนวน 27 ประเทศขององค์กรอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ ระหว่างปี ค.ศ. 1980-2004 ผลการศึกษาในระยะที่ 1 ที่ได้จากงานวิจัยนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการ ผลิตรวมทางการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี ค.ศ. 1991-2005 มีค่าเท่ากับ 3.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการ เกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี นอกจากนั้น ผลการศึกษาในระยะที่ 2 ที่ได้จากงานวิจัยนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของการเติบโตผลิต ภาพปัจจัยการผลิตรวมของประเทศต่างๆในทวีปเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 1980-2004 มีค่าเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของประเทศต่างๆในภูมิภาค เอเชียมีความแตกต่างกันมาก ประเทศที่แสดงค่าการเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการ เกษตรอยู่ในเกณฑ์สูง ได้แก่ ประเทศจีน และมองโกเลีย ในขณะที่ประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ลาว และ เวียดนาม แสดงค่าการเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ต่ำ This study aims to investigate interregional and intercountry differences in terms of the magnitude and direction of agricultural growth in Asian countries. Among Asian countries, China is the world's most populous country and contains a substantial share of the world agricultural resources. During the past two decades many Asian countries have undergone a transformation from a centrally planned economy to a free market economy. To understand the state of agricultural productivity growth among Asian countries, this study was carried out in two stages. This first stage was to measure total factor productivity growth in Chinese agriculture using a panel data set of 28 provinces covering the time period of 1991 to 2005. The primary data on agricultural production were extracted from the official data sources-- China Statistical Yearbook and Chinese Agricultural Statistical Yearbook. The second stage of this study was to investigate interregional and intercountry differences of agricultural total factor productivity growth in Asian countries by giving special attention to the transition economies. The most recent Food and Agricultural Organisation (FAO) of the United Nations data set of 27 Asian countries over the period from 1980-2004 was used to measure and compare total factor productivity growth in Asian agriculture. The findings obtained from the first stage of the study indicate that China on average achieved total factor productivity growth at 3.2 percent per annum which was typically considered as a sign that agriculture was healthy in terms of its improvement in productivity. The decomposition of total factor productivity growth showed convincingly that the relatively high rate of total factor productivity growth in Chinese agriculture was mainly driven by technology improvement. In addition, the findings obtained from the second stage of this study indicate that Asian countries on average achieved total factor productivity growth at nearly 2 percent per annum. However, there were large differences among the transition countries in terms of the magnitude and direction of total factor productivity growth. Some transition countries such as China and Mongolia exhibited above average growth. Others, such as, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Laos, and Vietnam did not do so well

บรรณานุกรม :
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ . (2552). การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ . 2552. "การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ . "การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ . การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.