ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน
นักวิจัย : สุธีระ ฤกษ์วัลย์
คำค้น : สิทธิมนุษยชน , การข่มขืน -- ไทย , ไทย -- ภาวะสังคม , เพศ , สตรี -- ไทย , อาชญากรรมทางเพศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยันต์ ไชยพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717857 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10375
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษานิยามความหมายของการข่มขืน อุปสรรค และข้อข้ดข้องของนิยามความหมายของการข่มขืนในอดีต ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกละเมิดทางเพศว่ามีอย่าไรบ้าง ซึ่งใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เก็บข้อมูลในเชิงลึกโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ระดับลึก ผลการศึกษาพบว่า นิยามความหมายของการข่มขืนในอดีตถูกสร้างจากองค์ความรู้เดิมที่เกิดจากความ เข้าใจอันจำกัดเพราะสถาบันศาลยึดถือการตีความตามตัวอักษรเป็นสำคัญและละเลย พฤติกรรมแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อการข่มขืนโดยเฉพาะรูปแบบการข่มขืนที่ เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทั้งนี้นิยามใหม่ควรเป็นดังนี้ การข่มขืนกระทำชำเรา หมายความรวมถึง ทำการสวมหรือใส่อวัยวะเพศ วัตถุ หรือ อวัยวะอื่นใด เข้าไปในอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก ของผู้อื่น หรือใช้อวัยวะเพศกระทำแก่ปากของผู้อื่น เพื่อสนองความใคร่ของตน หรือบุคคลที่สาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำแก่บุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ การนิยามความหมายของการข่มขืนในต่างประเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงนิยามขึ้นมา ใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมไทยยังต้องอาศัยเวลา องค์ความรู้ และจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มและขยายความคุ้มครองสิทธิของ บุคคลจากปัญหาการข่มขืนให้ดีขึ้นกว่าเดิม

บรรณานุกรม :
สุธีระ ฤกษ์วัลย์ . (2545). การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีระ ฤกษ์วัลย์ . 2545. "การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีระ ฤกษ์วัลย์ . "การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุธีระ ฤกษ์วัลย์ . การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.