ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย , เยาวชน , ชาวเขา -- สุขภาพและอนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720254 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็น เยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุตั้งแต่ 10 24 ปี แบ่งเป็น 5 ช่วงอายุ10 12 ปี, 13 15 ปี, 16 18 ปี, 19 21 ปี และ 22 24 ปี โดยในแต่ละช่วงอายุ ประกอบด้วย เพศชาย 30 คน เพศหญิง 30 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ทำการชั่งน้ำหนักตัว, วัดส่วนสูง, หาค่าดัชนีมวลกาย, วัดอัตราชีพจรขณะพัก, ความดันโลหิต, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา, ความจุปอด, ความอ่อนตัว, และวัดสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. เยาวชนไทยภูเขาเพศชาย ช่วงอายุ 10 12 ปี, 13 15 ปี, 16 18ปี, 19 21 ปี, 22 24 ปี มี ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว 27.77, 45.04, 52.19, 55.48, 58.52 กิโลกรัม ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยส่วนสูง 129.52, 150.73, 158.57, 158.91, 161.12 เซนติเมตร ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 16.46, 19.50, 20.69, 21.96, 22.55 กิโลกรัม/เมตร2 ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยอัตราชีพจรขณะพัก 77.13, 73.13, 70.80, 68.87, 69.77 ครั้ง/นาที ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความดันโลหิต 106.83/68.13, 112.13/68.67, 115.03/74.80, 117.77/75.53, 114.57/73.53 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 2.65, 2.88, 3.18, 2.96, 2.91 กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความจุปอด 53.36, 50.71, 54.76, 54.86, 53.92 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความอ่อนตัว 8.37, 9.37, 9.30, 7.42, 7.47 เซนติเมตร ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด 72.85, 69.20, 68.31, 66.62, 64.89 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที ตามลำดับ 2. เยาวชนไทยภูเขาเพศหญิง ช่วงอายุ 10 12 ปี, 13 15 ปี, 16 18ปี, 19 21 ปี, 22 24 ปี มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว 32.32, 43.62, 45.50, 46.58, 48.63 กิโลกรัม ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยส่วนสูง 133.89, 144.58, 148.81, 149.93, 150.34 เซนติเมตร ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 17.83, 20.67, 20.57, 20.73, 21.52 กิโลกรัม/เมตร2 ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยอัตราชีพจรขณะพัก 78.43, 75.83, 73.53, 71.77, 71.10 ครั้ง/นาที ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความดันโลหิต 105.30/66.20, 112.90/71.13, 113.37/72.83, 115.10/73.97, 114.67/74.60 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 1.93, 2.46, 2.51, 2.67, 2.53 กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความจุปอด 45.27, 40.29, 40.98, 42.48, 38.72 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยความอ่อนตัว 7.07, 8.47, 6.13, 5.95, 4.40 เซนติเมตร ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด 65.92, 64.96, 62.64, 59.13, 60.34 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ . (2545). การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ . 2545. "การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ . "การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ . การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.