ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์
นักวิจัย : พัชรา ระบบกิจการดี
คำค้น : การสื่อสาร , การทารุณสัตว์ , ความตระหนัก , สัตว์ -- การสงเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717695 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนัก และการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 462 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าสถิติแบบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อมวลชน ในระดับต่ำถึงปานกลาง มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจและสื่อบุคคลในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนมีความตระหนักต่อปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และต่อความสำคัญขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ในระดับสูง ส่วนความรู้อยู่ในระดับปานกลางและมีการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ในระดับต่ำมาก 2. ผู้ที่มีเพศและรายได้ต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อโดยรวม สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่มีอายุและอาชีพต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อเฉพาะกิจ แตกต่างกัน ผู้ที่มีการศึกษาต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อบุคคลแตกต่างกัน 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคลมีความ สัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และบทบาทหน้าที่ขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ 4. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ กับความตระหนักต่อปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และต่อความสำคัญขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์จากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ 6. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และบทบาทหน้าที่ขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตระหนักต่อปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และต่อความสำคัญขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ 7.ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทารุณกรรมสัตว์และบทบาทหน้าที่ขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ 8.ความตระหนักต่อปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และความสำคัญขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ไม่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ 9.การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์และบทบาทหน้าที่ขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์จากสื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์ของประชาชนมากที่สุด

บรรณานุกรม :
พัชรา ระบบกิจการดี . (2545). การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา ระบบกิจการดี . 2545. "การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา ระบบกิจการดี . "การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พัชรา ระบบกิจการดี . การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.