ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544
นักวิจัย : จันทรกานต์ จินตนารักษ์
คำค้น : นวนิยาย -- แปลจากภาษาตะวันออก , การวิเคราะห์เนื้อหา , หนังสือแปล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี วราทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719582 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544 ในด้านผู้จัดทำ ภาษาต้นฉบับ ประเภท แนวคิด การดำเนินเรื่อง ตัวละครเอก ฉาก ลักษณะเด่นของหนังสือ และ องค์ประกอบของหนังสือ จำนวน 80 ชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่านวนิยายแปลจากภาษาตะวันออกส่วนใหญ่จำนวน 47 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 58.75) แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ดำเนินเรื่องโดยการบรรยาย มีตัวละครเอกเป็นมนุษย์ มีฉากซึ่งเป็นสถานที่จริง นวนิยายที่ศึกษาจำนวนมากที่สุดมีลักษณะเด่น เป็นประเภทนวนิยายสะท้อนสังคม มีแนวคิดเรื่องความรัก และ มีข้อมูลผู้แต่งผู้แปล

บรรณานุกรม :
จันทรกานต์ จินตนารักษ์ . (2545). การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรกานต์ จินตนารักษ์ . 2545. "การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรกานต์ จินตนารักษ์ . "การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จันทรกานต์ จินตนารักษ์ . การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.