ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : อาภรณ์ ไชยสุวรรณ
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741797559 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10529
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในด้านสาเหตุที่ใช้บริการ ประเภทของงานห้องสมุดที่ใช้ ประเภทหน่วยงานภายนอกและบริการของหน่วยงานภายนอกที่ใช้ รวมทั้งปัญหาในการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์คือ ผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็นผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 21 คน ผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ประเภทของงานห้องสมุดที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการของหน่วย งานภายนอกคืองานเทคนิค โดยใช้บริการในงานจัดหาในการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ประเภทของหน่วยงานภายนอกที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการจาก หน่วยงานภายนอกคือหน่วยงานของเอกชน โดยใช้บริการแบบสมบูรณ์ และปัญหาที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบในการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก คือไม่สามารถ ควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอกได้

บรรณานุกรม :
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ . (2545). การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ . 2545. "การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ . "การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ . การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.