ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย
นักวิจัย : สุมิตร สุวรรณ
คำค้น : กองทัพอากาศ , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การพัฒนาองค์การ , การวางแผนเชิงกลยุทธ์ , วิทยาการทหาร , ทหารอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนิตา รักษ์พลเมือง , ชลิต พุกผาสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741718195 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาสภาพและปัญหาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรกองทัพอากาศไทย ตั้งแต่แรกตั้งสถาบันแต่ละแห่งจนถึง พ.ศ. 2545 วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาและนำเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อพัฒนานภานุภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสำรวจ เทคนิคเดลฟาย และการวิเคราะห์ SWOT สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. การพัฒนานภานุภาพของกองทัพอากาศไทย ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมหาอำนาจทางการทหารโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร อากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ และระบบการฝึกศึกษา ปัญหาของระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรมีอาทิ บุคลากรทางการศึกษาขาดความก้าวหน้าในการรับราชการ โครงสร้างการบริหารมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน การไม่นำเอาการประเมินผลการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตำแหน่งหน้าที่ จะบรรจุภายหลังสำเร็จการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศมุ่งผลิตวิศวกรมากเกินไป นักเรียนให้ความสำคัญกับการเป็นนักบินมากกว่าความสนใจการเรียน การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศขาดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญเฉพาะนักบิน 2. ระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรในอนาคต ต้องให้ความสำคัญแก่ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา แบ่งการบริหารงานบุคคลเป็นฝ่ายบริหารกับฝ่ายวิชาการ คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอย่างโปร่งใส นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน และกำหนดให้ผลการศึกษาเป็นเกณฑ์พิจารณา เลือกลงตำแหน่งหน้าที่การงานภายหลังสำเร็จการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรที่ส่งเสริมนภานุ ภาพ ได้แก่ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงาน และก้าวทันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอนาคต โดยปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ ให้เน้นทางด้านการบินและการทหาร ปรับรื้อโครงสร้างและระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำ เป็น บริหารงานได้อย่างอิสระคล่องตัวภายใต้แนวนโยบายกองทัพอากาศ ปรับการได้มาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาแบบใหม่แทนการกำหนดด้วยเหล่าทหาร ขยายขอบเขตงานบริการวิชาการโดยการเปิดรับนักศึกษาพลเรือนและกำลังพลอื่นๆ ของกองทัพ ส่วนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังพลระดับสัญญาบัตร ได้แก่ การจัดหากำลังพลจากโรงเรียนนายเรืออากาศเป็นหลัก ควบคู่กับบรรจุและใช้กำลังพลให้ตรงกับงานโดยพิจารณาผลการศึกษาและการปฏิบัติ งาน ปรับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการโดยจัดทำระบบการปลดถ่ายกำลังพล ที่พิจารณาตามชั้นยศ อายุและจำนวนปีที่รับราชการ สร้างระบบข้าราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหม และกำหนดให้วุฒิการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความก้าวหน้าในการรับ ราชการ

บรรณานุกรม :
สุมิตร สุวรรณ . (2545). การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตร สุวรรณ . 2545. "การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตร สุวรรณ . "การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุมิตร สุวรรณ . การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.