ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
นักวิจัย : นพคุณ ต่อวงศ์
คำค้น : สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา , วิหารพุทธศาสนา -- การออกแบบและการสร้าง , วิหารพระพุทธไสยาสน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี , แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720289 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของการสร้างพระพุทธไสยาสน์ รวมทั้งการสร้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ในประเทศไทยโดยสังเขป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารพระพุทธไสยาสน์ในพระอารามหลวง ซึ่งพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นผู้สร้าง หรือบูรณะปฏิสังขรณ์ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารสำคัญที่อยู่ในเขตพุทธาวาสของวัดเทพศิรินทราวาสฯ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แก่การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการค้นคว้าด้านงานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งจะได้มีการรังวัดขนาดและถ่ายภาพวิหารพระพุทธไสยาสน์สำคัญสี่แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสน์ในวัดเทพศิรินทราวาส จากการสำรวจพบว่าวิหารพระพุทธไสยาสน์ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ภายในเขตพุทธาวาส ซึ่งเป็นเขตที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนั้นยังพบว่าวิหารพระพุทธไสยาสน์ส่วนใหญ่ มักกำหนดให้พระพุทธไสยาสน์หันหน้าสู่ทางเข้าหลักทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ อนึ่งระดับพื้นภายในอาคารมักมีความสูงไม่เกิน ๑ เมตร เมื่อประกอบกับบริบททางสถาปัตยกรรมในวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแล้ว ทำให้สามารถกำหนดแนวทาง ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดเทพศิรินทราวาสฯ

บรรณานุกรม :
นพคุณ ต่อวงศ์ . (2545). การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพคุณ ต่อวงศ์ . 2545. "การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพคุณ ต่อวงศ์ . "การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นพคุณ ต่อวงศ์ . การศึกษาเพื่อการออกแบบวิหารพระนอนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.