ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : เยี่ยมศรี สีแดง
คำค้น : สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชชัย โกมารทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390465 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามการรับรู้ของคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536-2539 โดยส่งแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมซอฟท์บอลตำแหน่งอุปนายก รองเลขาธิการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายจัดการแข่งขันปฏิคม กรรมการกลาง 2 คน จำนวน 10 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และส่งแบบสอบถามไปให้คณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวน 26 คน ได้รับกลับคืนมา 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.61 ผู้ควบคุมทีม จำนวน 10 คน ได้รับกลับคืนมา 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติ จำนวน 130 คน ได้รับกลับคืนมา 113 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.92 รวมส่งแบบสอบถามทั้งสิ้น 166 คน ได้รับกลับคืนมา 145 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.34 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดำเนินงานโดยรวมของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ และสภาพการดำเนินงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับพอใช้ 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และด้านการประสานงาน, อยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านการอำนวยการ และด้านการรายงานผล 2. ปัญหาการดำเนินงานโดยรวมของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปัญหาการดำเนินงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการดำนวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงานผล มีเพียงด้านเดียวที่มีปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านการจัดองค์การ 3. การเปรียบเทียบสภาพโดยรวมในการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามการรับรู้ของคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสภาพการดำเนินงานในแต่ละด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการอำนวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงานผล และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงด้านเดียวคือ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 4. การเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานโดยรวมของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามการรับรู้ของคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัญหาการดำเนินงานในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการอำนวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงานผล และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

บรรณานุกรม :
เยี่ยมศรี สีแดง . (2540). สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยี่ยมศรี สีแดง . 2540. "สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยี่ยมศรี สีแดง . "สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เยี่ยมศรี สีแดง . สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.