ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
นักวิจัย : วิไลวรรณ มีสวรรค์
คำค้น : สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , วัฒนธรรมพื้นบ้าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384678 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6 ในการสอนสอดแทรกในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้าน ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ความเป็นพลเมืองดี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา จำนวน 54 คน ซึ่งสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอน ครูสังคมศึกษานำวัฒนธรรมพื้นบ้านทุกด้านไปใช้ในการสอนเรื่อง ค่านิยม และความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการสอนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการดำเนินชีวิต ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมืองดี ใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ครบทุกด้าน แต่วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ทุกเรื่องนำไปใช้มากที่สุด คือ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและศาสนา ยกเว้นด้านประวัติศาสตร์ที่ใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านด้านศิลปกรรมและโบราณคดีมากที่สุด 2. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมในห้องเรียนวิธีที่ครูสังคมศึกษาใช้มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ วิธีการอภิปราย และการวิเคราะห์ สำหรับวิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครูสังคมศึกษาใช้มากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ วิธีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ และทัศนศึกษา

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . (2540). การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . 2540. "การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . "การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.