ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : วิชาญ โพธิวิจิตร
คำค้น : บทบาท , ศึกษาธิการอำเภอ , พระสังฆาธิการ , พุทธศาสนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สนานจิตร สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746381377 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาบทบาทที่ควรจะเป็นและบทบาทที่เป็นจริงของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปจากรายการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุสูงสุดพบว่า พระสังฆาธิการทั้งหมดเห็นด้วย ที่ศึกษาธิการอำเภอปฏิบัติงานแทนกรมการศาสนา และเห็นว่าศึกษาธิการอำเภอควรมีบทบาทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 4 ด้าน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านศาสนาศึกษาควรส่งเสริมเรื่อง การถวายความรู้พระสังฆาธิการและไวยาวัจกร ด้านการพัฒนาศาสนสถานควรส่งเสริมเรื่องการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาควรส่งเสริมเรื่อง การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ด้านประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพระศาสนา ควรส่งเสริมเรื่องงานนิตยภัต บทบาทที่เป็นจริงพบว่า ศึกษาธิการอำเภอปฏิบัติบทบาทสอดคล้องกับ ความคาดหวังของพระสังฆาธิการทั้ง 4 ด้าน การปฏิบัติบทบาทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง พระสังฆาธิการเสนอแนะให้ ศึกษาธิการอำเภอปรับปรุงบทบาทในงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ศึกษาธิการอำเภอต้องเป็นนักประสานงานที่ดี

บรรณานุกรม :
วิชาญ โพธิวิจิตร . (2540). ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชาญ โพธิวิจิตร . 2540. "ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชาญ โพธิวิจิตร . "ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วิชาญ โพธิวิจิตร . ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.