ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : วรพรรณ กีรานนท์
คำค้น : นาฏศิลป์ -- หลักสูตร , นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746381075 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของหลักสูตร และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรี ผลวิจัยพบว่า 1. หลักสูตรนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 8 สถาบัน จำนวน 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) 10 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 2 หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาศิลปกรรมศาสตบัณฑิต 1 หลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และครุศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 2. องค์ประกอบของหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตร ได้ระบุพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษพิสัยไว้ครบถ้วน ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 โดยมีการแบ่งเป็นหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หลักสูตรโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ สถาบันราชภัฏ มีจำนวนหน่วยกิจมากที่สุด 145 หน่วยกิต และหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนหน่วยกิจน้อยที่สุด คือ 135 หน่วยกิต ด้านเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ พบว่า จำนวนรายวิชามีความแตกต่างกันตามลักษณะของหลักสูตร ประมวลได้เป็น 4 รูปแบบ คือ หลักสูตรที่เน้นทางด้านนาฏศิลป์ หลักสูตรที่เน้นทางด้านวรรณคดีและการละครตะวันตก หลักสูตรที่เน้นด้านศิลปะการแสดง และหลักสูตรที่เน้นทางด้านการสื่อสาร 3. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต แต่ละสถาบันควรกำหนดแนวทางการผลิตบัณฑิตให้เด่นชัดว่า จะให้ไปประกอบอาชีพใด หลักสูตรควรจัดให้สอดคล้อง โดยเฉพาะควรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลิตผลงานด้านนาฏศิลป์ สนองความต้องการของสังคม เน้นความสามารถทางวิชาการ และความรู้ทางภาษาอังกฤษในวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเนื้อหาในหลักสูตร ควรให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเพิ่มความรู้ทางด้านการบริหาร การจัดการธุรกิจ มุ่งให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย

บรรณานุกรม :
วรพรรณ กีรานนท์ . (2540). การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพรรณ กีรานนท์ . 2540. "การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพรรณ กีรานนท์ . "การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วรพรรณ กีรานนท์ . การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.