ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย
นักวิจัย : อัญชุรี เจียรนัยกูร
คำค้น : เทคนิคเดลฟาย , การตัดสินใจ , ฉันทมติ , ผลย้อนกลับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746372785 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เปรียบเทียบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกันที่มีผลต่อฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย โดยศึกษาแบบการให้ผลย้อนกลับ 3 แบบ คือ แบบค่าสถิติบรรยาย แบบข้อความพร้อมสถิติบรรยาย และแบบแผนภูมิฮิสโตแกรมพร้อมสถิติบรรยาย โดยศึกษาเนื้อหาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในอนาคต กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อม หรือ พลังงาน จำนวน 94 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาฉันทามติ โดยใช้ ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยทดสอบความเป็นอิสระด้วยสถิติทดสอบไค-สแควร์ และทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนจำนวนข้อด้วยสถิติทดสอบซี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การให้ผลย้อนกลับแบบแผนภูมิฮิสโตแกรมพร้อมสถิติบรรยาย มีสัดส่วนจำนวนข้อที่ได้รับคะแนนฉันทามติสูงกว่าแบบข้อความพร้อมสถิติบรรยาย และแบบค่าสถิติบรรยายอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2. การให้ผลย้อนกลับแบบแผนภูมิฮิสโตแกรมพร้อมสถิติบรรยาย แบบข้อความพร้อมสถิติบรรยายและแบบค่าสถิติบรรยาย มีสัดส่วนจำนวนข้อที่ได้รับฉันทามติไม่แตกต่างกัน 3. การให้ผลย้อนกลับทั้ง 3 แบบ มีสัดส่วนจำนวนข้อที่มีความคงที่ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อัญชุรี เจียรนัยกูร . (2540). ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชุรี เจียรนัยกูร . 2540. "ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชุรี เจียรนัยกูร . "ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อัญชุรี เจียรนัยกูร . ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.