ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเตรียมผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับยึดแบรกเกต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเตรียมผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับยึดแบรกเกต
นักวิจัย : ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
คำค้น : ซีเมนต์ทางทันตกรรม , แรงเฉือน (กลศาสตร์) , ครอบฟัน , กลาสไอโอโนเมอร์ , ผิวเคลือบฟัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รักพร เหล่าสุทธิวงษ์ , ชลธชา ห้านิรัติศัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746379607 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกเมื่อยึดแบรกเกตด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดบ่มด้วยแสงโดยใช้วิธีเตรียมผิวเคลือบฟันที่ต่างกัน ทำการทดลองโดยใช้ฟันกรามน้อยซึ่งถูกถอนจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 120 ซี่ แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 30 ซี่ กลุ่มที่ 1 ใช้คอมโพสิตเรซินเป็นวัสดุยึดติด กลุ่มที่ 2 3 และ 4 ใช้กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยกลุ่มที่ 2 ไม่เตรียมผิวเคลือบฟัน กลุ่มที่ 3 เตรียมผิวเคลือบฟันโดยใช้กรดฟอสฟอริก กลุ่มที่ 4 เตรียมผิวเคลือบฟันโดยใช้กรดฟอสฟอริกและทาด้วยบอนดิงเรซิน ชิ้นงานตัวอย่างถูกเก็บในน้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อนนำไปผ่านเครื่องเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจรระหว่าง 5-55 องศาเซลเซียส 500 รอบ จากนั้นนำไปทดสอบกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกด้วยเครื่องยูนิเวอร์แซลเทสติงแมชีน ความเร็วของการดึง 0.5 มิลลิเมตร/วินาที การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกทำโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบเชฟเฟ่ท์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สรุปว่าค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกในกลุ่มที่ 1 (16.29+_2.23 เมกกะปาสคาล) มีค่ามากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกในกลุ่มที่ 2 (5.88+_2.46 เมกกะปาสคาล) มีค่าน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ในกลุ่มที่ 3 (13.4+_1.64 เมกกะปาสคาล) และ กลุ่มที่ 4 (13.70+_2.19 เมกกะปาสคาล) มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ความล้มเหลวของการยึดติดในกลุ่มที่ 1 เกิดภายในเนื้อของวัสดุยึดติดและการยึดติดระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบฟัน กลุ่มที่ 2 เกิดที่การยึดติดระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบฟัน ส่วนกลุ่มที่ 3 และ 4 เกิดภายในเนื้อของวัสดุยึดติด

บรรณานุกรม :
ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ . (2540). ผลของการเตรียมผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับยึดแบรกเกต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ . 2540. "ผลของการเตรียมผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับยึดแบรกเกต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ . "ผลของการเตรียมผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับยึดแบรกเกต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ . ผลของการเตรียมผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอก ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับยึดแบรกเกต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.