ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธีรญา วัฒนะชีวะกุล
คำค้น : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง , คำพิพากษาศาล , คำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล , คดีแพ่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จรัญ ภักดีธนากุล , ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387278 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาถึงแนวคำพิพากษาฎีกาที่วางหลักเกี่ยวกับ "คำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล" ผลการวิจัยพบว่าแนวคำพิพากษาฎีกาที่วางหลักเกี่ยวกับ "คำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล" มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับหลัก "Declaratory Judgment" ในกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีขึ้นเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการแสดงสิทธิของบุคคล เป็นคำพิพากษาที่ประกาศโดยศาลถึงการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ ในเรื่องของสิทธิบุคคล และถือเป็นวิธีการทางกระบวนพิจารณาความประการหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพในการระงับข้อพิพาทระหว่างบุคคล เป็นวิธีการหาข้อยุติข้อพิพาทโดยไม่จำเป็นต้องมีการพิพาทอยู่จริง ซึ่งแตกต่างจากคำพิพากษาที่กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยชัดแจ้ง (Executory Judgment) หรือคำพิพากษาเชิงบังคับ (Coercive Judgment) ซึ่งเป็นคำพิพากษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยมุ่งเน้นถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของ "หลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล" (Declaratory Judgment) โดยศึกษาถึงบ่อเกิดหรือจุดเริ่มต้นของคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล และได้ศึกษาวิวัฒนาการของศาลในระบบคอมมอนลอว์ ในการใช้ดุลพินิจของศาลในการสร้าง "หลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล" และได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิจัยถึงการนำ "หลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคล" มาปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ธีรญา วัฒนะชีวะกุล . (2540). การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรญา วัฒนะชีวะกุล . 2540. "การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรญา วัฒนะชีวะกุล . "การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ธีรญา วัฒนะชีวะกุล . การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.