ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล
นักวิจัย : สุทิศา บุญยงค์
คำค้น : ความจริงใจ , แบบสอบถาม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746373129 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดลใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ความจริงใจที่วัดได้จากข้อกระทงคู่ขนาน โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรม SPSS/PC+ และวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้ตอบด้วยโปรแกรม BIGSTEPS ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนด้วยวิธีการทดสอบค่าสัดส่วนซี ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับโมเดล โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล 2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่าร้อยละการตอบแบบสอบถามที่สอดคล้องกับโมเดลไม่แตกต่างกัน 3. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแบบสอบถามที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแบบสอบถามที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพครู มีค่าร้อยละการตอบแบบสอบถามที่สอดคล้องกับโมเดลไม่แตกต่างกัน 4. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามีคะแนนความจริงใจโดยใช้ข้อกระทงคู่ขนานสูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพครู มีคะแนนความจริงใจโดยใช้ข้อกระทงคู่ขนาน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับแบบสอบถาม ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับวิชาชีพครู 6. วิธีวัดความจริงใจโดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล และการใช้ข้อกระทงคู่ขนาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
สุทิศา บุญยงค์ . (2540). การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทิศา บุญยงค์ . 2540. "การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทิศา บุญยงค์ . "การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุทิศา บุญยงค์ . การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.