ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : สุภาพ พลอยแหวน
คำค้น : สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย , การว่ายน้ำ , การกีฬา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชชัย โกมารทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389203 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของ สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานของ สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามการรับรู้ของผู้บริหารสมาคมว่ายน้ำ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ำ โดยส่งแบบสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหาร สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างๆ จำนวน 10 ฉบับ ได้รับแบบสำรวจกลับคืนมา จำนวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารสมาคมว่ายน้ำ 28 ฉบับ ผู้จัดการทีม จำนวน 83 ฉบับ ผู้ฝึกสอน จำนวน 83 ฉบับ และนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ จำนวน 40 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 234 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จำนวน 199 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.04 แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดำเนินงานโดยรวมของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ และสภาพการดำเนินงานในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงานผล มีการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ยกเว้นด้านการอำนวยการเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับดี 2. ปัญหาในการดำเนินงานโดยรวมของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการอำนวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงานผล มีปัญหาในการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน 3. ผู้บริหารสมาคมว่ายน้ำ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ำ มีการรับรู้เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสภาพการดำเนินงานในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้านเช่นเดียวกัน 4. ผู้บริหารสมาคมว่ายน้ำ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ำ มีการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานของ สมาคมว่ายน้ำสมัคเล่นแห่งประเทศไทย โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัญหาในการดำเนินงาน ในแต่ละด้านมีจำนวน 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านการอำนวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงานผล ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้างบประมาณและด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

บรรณานุกรม :
สุภาพ พลอยแหวน . (2540). สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพ พลอยแหวน . 2540. "สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพ พลอยแหวน . "สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุภาพ พลอยแหวน . สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.