ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย
นักวิจัย : สันติ สาทิพย์พงษ์
คำค้น : การขนส่งทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การขนส่งสินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรพรรณ พนัสพัฒนา , สรจักร เกษมสุวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390074 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับเอกสารการรับขน และความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงความสอดคล้องแห่งบทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย กับหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในระบบวอร์ซอ และความเหมาะสมในการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับคดีความรับผิดของผู้ขนส่ง ตามสัญญารับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ รวมทั้งศึกษาถึงความจำเป็นในการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นใชับังคับ กับคดีความรับผิดของผู้ขนส่งตามสัญญารับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ตลอดจนแนวทางในการนำหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศในระบบวอร์ซอ มาปรับใช้กับคดีความรับผิดของผู้ขนส่ง ตามสัญญารับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ที่ได้นำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลไทย ผลการวิจัยพบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะรับขนซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของ ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ที่ศาลไทยได้นำมาปรับใช้กับคดีอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่เหมาะสมกับแนวปฏิบัติในการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ของสายการบินต่างๆ รวมทั้งสายการบินแห่งชาติที่กำหนดของไทย และไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขนส่ง ในระบบกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่อาศัยหลักการการรับผิด ในระบบวอร์ซอเป็นฐาน ดังนั้น จึงควรนำหลักกฎหมายระหว่างประเทศ (ระบบวอร์ซอ) เข้ามาปรับใช้ในประเทศไทย แต่เนื่องจากอนุสัญญาวอร์ซอและพิธีสารฉบับต่างๆ ยังอยู่ในสภาพสับสนและยังต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกภาพมากขึ้น ประเทศไทยจึงควรนำเอาหลักการเบื้องต้นของระบบวอร์ซอ มาปรับใช้โดยยังไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นภาคีในระบบวอร์ซอ

บรรณานุกรม :
สันติ สาทิพย์พงษ์ . (2540). ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติ สาทิพย์พงษ์ . 2540. "ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติ สาทิพย์พงษ์ . "ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สันติ สาทิพย์พงษ์ . ความจำเป็นและปัญหาในการบังคับใช้ระบบวอร์ซอ เกี่ยวกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.