ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ
นักวิจัย : บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร
คำค้น : ตึกแถว -- การดัดแปลงการใช้งาน , สยามสแควร์ (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , ปิยนุช เตาลานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741728085 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมตึกแถวสยามสแควร์ในประเด็นต่างๆได้แก่ การก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง สาเหตุปัญหาทางโครงสร้าง ความปลอดภัยตึกแถว วิเคราะห์ผลกระทบของการก่อสร้างดัดแปลง เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุง การดัดแปลงและต่อเติมตึกแถวในพื้นที่กรณีศึกษาสยามสแควร์ สยามสแควร์ ประกอบด้วยตึกแถวที่ก่อสร้างเป็นระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป 600 คูหา ของบริษัทซีคอน มีความหลากหลายของกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ จึงถูกดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติมอย่างมากตลอดเวลา 37 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมความสูง การรื้อถอนองค์ประกอบตึกแถวเพื่อปรับปรุงกิจการและเชื่อมต่อระหว่างคูหา การเพิ่มลดหลังคา ผนังและวัสดุแตกต่างกัน การทำชั้นต่ำกว่าระดับดิน ทำให้เกิดผลตามมาเช่น การรับน้ำหนักโครงสร้างเพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์ใช้สอยใหม่ โครงสร้าง และจุดรองรับรอยต่อเปลี่ยนไป จากการศึกษาสาเหตุ ปัญหา และผลกระทบแบ่งได้ 4ประเด็นคือ 1. ด้านการก่อสร้างดัดแปลงและต่อเติมเกิดข้อจำกัดด้านพื้นที่ก่อสร้าง เวลา คุณภาพ ความไม่เข้าใจโครงสร้างเดิม การประสานงานของช่างแรงงาน การประกอบติดตั้ง 2.ด้านโครงสร้างเกิดการเสื่อมสภาพจากการรื้อถอน การเพิ่มลดเสา คาน พื้นโครงสร้างและรอยต่อแตกต่างจากโครงสร้างเดิมเกิดความไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย โครงสร้างที่ได้รับกระทบดังกล่าวคือ ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา 3.ด้านงานสถาปัตยกรรม เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ เพิ่มลดขนาดวัสดุไม่สอดคล้องกับตำแหน่งรองรับทางโครงสร้างเช่น ห้องน้ำ บันได ฯลฯ 4.ด้านงานระบบต่างๆต้องปรับปรุงตาม ทั้งหมดนี้เกิดจากการขออนุญาตไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องและต่อเนื่องกับระบบวัสดุและวิธีการก่อสร้างเดิม ทำให้ความแข็งแรงของโครงสร้างลดลงเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สรุปได้ว่า การก่อสร้าง ดัดแปลงและต่อเติมตึกแถวในสยามสแควร์โดยไม่ได้ตระหนักถึงข้อจำกัดของการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปของซีคอนเดิม จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย การวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุง การดัดแปลงและต่อเติมโดยคำนึงถึงเกณฑ์และข้อจำกัดที่สามารถทำได้และไม่ได้ในด้านการก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตยกรรมและงานระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดัดแปลง ต่อเติมในโอกาสต่อไป

บรรณานุกรม :
บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร . (2545). แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร . 2545. "แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร . "แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร . แนวทางการปรับปรุง การดัดแปลง และต่อเติมตึกแถวระบบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสยามสแควร์ กรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.