ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
นักวิจัย : พล สำลี
คำค้น : การแนะแนว , การแนะแนวการศึกษา , การแนะแนวอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : น้อมศรี เคท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746379119 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการจัดบริการแนะแนว ในด้านการบริหารงานแนะแนว การจัดบริการแนะแนว 5 บริการ การสนับสนุนงานแนะแนว ปัญหาการจัดบริการแนะแนว และแนวทางการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จัดให้มีครูแนะแนว เพื่อรับผิดชอบงานด้านแนะแนว ให้ครูแนะแนวรับผิดชอบสอนในคาบกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนจัดห้องแนะแนวรวมกับห้องอื่นๆ มีการจัดประชุมชี้แจงแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ปัญหาการบริหารงานแนะแนวของผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและครุภัณฑ์ ไม่มีเวลาให้กับงานแนะแนวเพราะมีงานอื่นอีกมาก งานแนะแนวยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนขาดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพื่อประกอบการค้นคว้า การจัดบริการแนะแนว ครูแนะแนวส่วนใหญ่จัดบริการครบทั้ง 5 บริการ ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวทางสังคม บริการสำรวจข้อมูลนักเรียน ส่วนใหญ่มีการจัดทำระเบียนสะสมโดยบันทึกประวัติของนักเรียน เป็นรายบุคคล ปัญหาที่พบคือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ การจัดบริการสนเทศ ส่วนใหญ่จัดป้ายนิเทศให้ข่าวสารด้านการศึกษา อาชีพ ปัญาหาที่พบคือ ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่น่าสนใจ และขาดข้อมูลที่ทันสมัย บริการให้การปรึกษา ส่วนใหญ่มีการปรึกษาทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม ปัญหาที่พบคือไม่มีห้องให้การปรึกษาที่เป็นส่วนตัว บริการจัดวางตัวบุคคล ส่วนใหญ่จัดหาทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ปัญหาที่พบคือ งบประมาณไม่เพียงพอ ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน บริการติดตามผลส่วนใหญ่จะมีการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ปัญหาที่พบคือ ขาดการติดตามและประเมินผลโดยรวมของการจัดบริการแนะแนว แนวทางการจัดบริการแนะแนว ควรบรรจุอัตราครูที่จบสาขาแนะแนวโดยตรง หรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูแนะแนว จัดวางระบบงานแนะแนวให้ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ เครื่องมือแนะแนวให้แก่โรงเรียน และผู้บริหารควรนิเทศติดตามผลงานแนะแนวอย่างสม่ำเสมอ

บรรณานุกรม :
พล สำลี . (2540). การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พล สำลี . 2540. "การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พล สำลี . "การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พล สำลี . การศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.