ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง
นักวิจัย : ปิยะดา เมธีวรรณกุล
คำค้น : พฤติกรรมสุขภาพ , นักเรียนอาชีวศึกษา , วัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704712 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10857
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่ม ตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง จำนวน 500 คน เป็น นักศึกษาชาย 285 คน นักศึกษาหญิง 215 คน ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 481 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.2 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่ปฏิบัติดังนี้ นักศึกษาไม่เคยได้รับการบำบัดรักษายาเสพติด (98.6%) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (97.3%) รับประทานผักหรือผลไม้ (96.9%) ไม่เคยทำแท้งหรือทำให้คู่นอนทำแท้ง (96.6) ไม่เคยตั้งครรภ์หรือทำให้คู่นอนตั้งครรภ์ (95.6%) แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน (94.6%) ล้างมือหลังออกจากห้องน้ำทุกครั้ง (94.4%) ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกหลังจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (93.5%) ไม่เคยใช้สารเสพติด (89.8%) ไม่สูบบุหรี่ (87.3%) ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัยของยาเสพติด (83.7%) ดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (77.1%) เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งตอนหน้าของรถยนต์ (70.0%) รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ (58.6%) เคยสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (53.9 %) 2. นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่ปฏิบัติดังนี้ นักศึกษามีปัญหาขัดแย้งกับคนภายในครอบครัว (91.9%) ดื่มเครื่องดื่มจำพวกน้ำอัดลม (82.2%) ในเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานักศึกษาเคยมีปัญหาหรือเรื่องกลุ้มใจ (78.6%) เคยขับขี่พาหนะสวนเส้นทางจราจร (62.8%) ดื่มชาหรือกาแฟ (55.3%) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (52.8%) เคยขับรถฝ่าไฟแดง (47.2%) ไม่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง (35.6%) เคยเปลี่ยนคู่นอน (8.9%) เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ (5.0%)

บรรณานุกรม :
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . (2544). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . 2544. "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปิยะดา เมธีวรรณกุล . การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.