ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ
นักวิจัย : พินิจ อุสาโห
คำค้น : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , โรงเรียนพลตำรวจ , กรมตำรวจ , ตำรวจ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746380877 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ นำเสนอกลุ่มบุคคลที่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ เสนอทางเลือกในการพัฒนาสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ วิธีวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคล จำนวน 10 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง กับสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ สรุปได้เป็น 2 ยุค คือ ยุคราชาธิปไตย (พ.ศ. 2443-2475) การเมืองมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการสนับสนุนและการเข้าถึงระบบการศึกษา สถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ ในประเด็นของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ มีทั้งหมด 6 ครั้ง จำแนกเป็นนครบาล (พระนคร-ธนบุรี) 3 ครั้ง และภูธร (ต่างจังหวัด) 3 ครั้ง ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2476-2540) การเมืองมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการสนับสนุน และการเข้าถึงระบบการศึกษา สถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ ในประเด็นของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ มีทั้งหมด 16 ครั้ง จำแนกเป็นนครบาล (พระนคร-กรุงเทพมหานคร) 3 ครั้ง และภูธร (ต่างจังหวัด) 13 ครั้ง (2) กลุ่มบุคคลที่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ มี 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มศาสนา กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มนักการเมือง กลุ่มองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ กลุ่มธุรกิจเอกชน และกลุ่มนักเรียน (3) ทางเลือกในการพัฒนาสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ มี 6 ทางเลือก (1) ปฏิรูประบบการผลิตข้าราชการตำรวจ (2) ปฏิรูปการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร (3) ปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาวิชาการตำรวจ (4) ปฏิรูปการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน (5) ปฏิรูปการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ (6) ปฏิรูปความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น

บรรณานุกรม :
พินิจ อุสาโห . (2540). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ อุสาโห . 2540. "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ อุสาโห . "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พินิจ อุสาโห . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.