ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
นักวิจัย : พยุง ชำนาญคิด
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , การวางแผนหลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746380133 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10723
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2539 ด้านการจัดปัจจัยและสภาพต่างๆ ภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสนับสนุนจากภายนอกโรงเรียน จากตัวอย่างประชากรจำนวน 510 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 170 คน ครูผู้สอนจำนวน 170 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละและจัดลำดับความสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดปัจจัยและสภาพต่างๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมบุคลากร โดยให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคเรียน มีการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร และคู่มือจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ และสื่อการสอนประเภทเครื่องบันทึกเสียง โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้เก็บรักษา ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ด้านการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเตรียมการสอนโดยศึกษาจากคู่มือครู สื่อการสอนที่ใช้มากคือรูปภาพ และของจริง จัดมุมภาษาอังกฤษส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ครูวัดผลและประเมินผลโดยการสังเกต ด้านการสนับสนุนจากภายนอกโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและจัดส่งวัสดุ และเอกสารประกอบหลักสูตรให้ทางโรงเรียน ปัญหาที่พบ ได้แก่ โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดครูที่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษ และจำนวนครูไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ ในการจัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่แม้จะไม่มีประสบการณ์การสอนมาก่อน มีความมั่นใจในการสอนหลังจากผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว และคิดว่าตนเองประสบความสำเร็จในการสอนพอควร

บรรณานุกรม :
พยุง ชำนาญคิด . (2540). การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พยุง ชำนาญคิด . 2540. "การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พยุง ชำนาญคิด . "การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พยุง ชำนาญคิด . การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.