ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ
นักวิจัย : ปัทมา นาคะสนธิ์
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , ภาษาไทย -- หลักสูตร , วัฒนธรรมไทย -- หลักสูตร , การศึกษาขั้นอนุบาล , โรงเรียนนานาชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุษบง ตันติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746379356 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

สร้างและทดลองใช้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับอนุบาลสำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กอายุ 5-8 ปี จำนวน 8 คน ของโรงเรียนบางกอกพัฒนา ในปีการศึกษา 1996-1997 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 1) การสร้างหลักสูตร 2) การทดลองใช้หลักสูตร 3) การปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการสอน ภาษาเพื่อการสื่อสาร และทฤษฎีการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม 2) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการเนื้อหาภาษาไทยเข้ากับเนื้อหาวัฒนธรรมไทย 3) เป็นหลักสูตรเสริม 4) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการเข้ากับการสอน ในหลักสูตรปกติของโรงเรียนนานาชาติ 2. ผลผลิตของการวิจัย ได้แก่ เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 3. หลังการทดลอง เด็กทั้ง 3 กลุ่ม คือ เด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง เป็นภาษาที่สอง และเป็นภาษาต่างประเทศ มีเจตคติ ความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและด้านวัฒนธรรมไทยสูงขึ้น

บรรณานุกรม :
ปัทมา นาคะสนธิ์ . (2540). การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา นาคะสนธิ์ . 2540. "การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา นาคะสนธิ์ . "การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ปัทมา นาคะสนธิ์ . การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.