ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นักวิจัย : ศศิธร ติณะมาศ
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , ห้องสมุดอัตโนมัติ , การทำบัตรรายการ , การลงรายการบรรณานุกรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387499 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

สภาพการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในด้านวัตถุประสงค์ของการใช้ แหล่งสารนิเทศที่ใช้ วิธีการเข้าถึง รูปแบบการใช้ สาขาวิชา ความถี่ ช่วงเวลาที่ใช้ ผลสำเร็จในการใช้และระยะเวลาที่ได้รับผล และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของบรรณารักษ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับงานทำรายการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังบรรณารักษ์งานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 121 คน จากห้องสมุด 49 แห่ง ใน 17 สถาบัน ได้รับแบบสอบถามคืนมา 104 ชุด (ร้อยละ 85.95) ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบเลขหมู่หนังสือ รองลงมาคือ ใช้เพื่อกำหนดหัวเรื่องและตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรม 2) แหล่งสารนิเทศที่เข้าใช้ส่วนใหญ่คือ OhioLink 3) บริการที่ใช้ส่วนใหญ่คือบริการเข้าใช้เครื่องระยะไกลโดยใช้โปรแกรม Telnet และเข้าถึงผ่าน IP address 4) คำค้นที่ใช้ส่วนใหญ่คือชื่อผู้แต่ง 5) บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ได้รับผลการค้นในรูปแบบเอกสาร 6) สาขาวิชาที่ใช้ค้นจำนวนสูงสุดคือ สาขาเทคโนโลยี 7) บรรณารักษ์จำนวนสูงสุดใช้อินเทอร์เน็ตค้นรายการหนังสือทุกวัน 8) ช่วงเวลาในการค้นส่วนใหญ่ คือ 1-5 นาที และบรรษรักษ์ส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จในการค้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่บรรณารักษ์จำนวนสูงสุดประสบคือ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบางแห่งได้ เนื่องจากมีผู้ใช้ในช่วงเวลานั้นมาก และปัญหาที่ประสบต่ำสุดคือ ซอฟต์แวร์ที่ห้องสมุดใช้ในการสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบห้องสมุดอื่นได้

บรรณานุกรม :
ศศิธร ติณะมาศ . (2540). การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร ติณะมาศ . 2540. "การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร ติณะมาศ . "การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ศศิธร ติณะมาศ . การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.