ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : สุภาวดี ภิรมย์รัตน์
คำค้น : หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง , หลักสูตร , การศึกษาทางอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746367056 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 110 คน อาจารย์ผู้สอน จำนวน 212 คน รวมประชากรทั้งหมด 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อโดยใช้โแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ตลอดจนความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเตรียมวางแผนการใช้หลักสูตร จัดประชุมผู้มีส่วนร่วมในการวางแผน เตรียมวางแผนด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ประสานแผนระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้หลักสูตร ในการเตรียมบุคลากร สถานศึกษาจัดหาอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับหลักสูตร สำรวจและจัดอาจารย์ผู้สอนให้มีจำนวนเพียงพอ จัดอาจารย์ผู้สอนเข้าสอนตรงตามวุฒิ ความถนัด ความสามารถและประสบการณ์ และจัดจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน ส่วนการจัดตารางสอน สถานศึกษาจัดศูนย์รวมตารางสอนทุกประเภท จัดตารางสอนต่อเนื่องกันหลายคาบในรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดตารางสอน ในการบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน สถานศึกษามีการจัดวัสดุฝึกอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้ทันกับการเปิดภาคเรียน จัดเตรียมอาคารสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและตามลักษณะการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารห้องสมุด เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร โดยจัดประชุมชี้แจงให้แก่นักศึกษา มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การส่งนักศึกษาไปผึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาอื่น นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ โดยการยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรโดยการแต่งตั้งบุคลากรและคณะกรรมการนิเทศภายใน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสังเกต และแบบสอบถาม มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรหลังการใช้และระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ด้านปัญหาการบริหารหลักสูตร พบว่าปัญหาการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก คือ ขาดการนำปัญหาการใช้หลักสูตรมาใช้ในการวางผน การจัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงตามวุฒิยังไม่พอ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุดยังขาดความเหมาะสมและไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมขวัญและกำลังใจเท่าที่ควร ขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

บรรณานุกรม :
สุภาวดี ภิรมย์รัตน์ . (2540). สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวดี ภิรมย์รัตน์ . 2540. "สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวดี ภิรมย์รัตน์ . "สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุภาวดี ภิรมย์รัตน์ . สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.