ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง
นักวิจัย : จูงใจ ปั้นประณต
คำค้น : cyclohexene hydrogenation , Pb/TiO2 , Pd/SiO2 , phenylacetylene hydrogenation , selective acetylene hydrogenation , supported Pd catalyst , ซิลิกา , ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม , ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน , ฟินิลอะเซทิลีน , อะเซทิลีน , ไซโคลเฮกซีน , ไทเทเนียมไดออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880177 , http://research.trf.or.th/node/2849
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของสารอัลไคน์เป็นอัลคีนโดยตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนตัวรองรับต่างๆในวัฏภาคของเหลาวและวัฏภาคแก๊ส โดยเน้นถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ปีะสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นองค์ประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาและชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในวัฏาภคของเหลว เป็นต้น ในการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวรองรับพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของอะเซทิลีนในวัฏภาคแก๊สขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของโลหะแพลเลเดียม ในขณะที่การเลือกเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ(เอทิลีน) ขึ้นอยู่กับปริมาณ Ti³+ ที่อยู่บนตัวรองรับไทเทเนียมไดออกไซด์ ส่วนการใช้ซิลิกาเป็นตัวรองรับพบว่าเกิดสารประกอบแพลเลเดียมซิลิไซด์ขึ้นถ้าเตรียมซิลิกาโดยใช้วิธีโซล-เจลและใช้วิธีการแลลกเปลี่ยรไอออนในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ Pd(NH3)4CI2 เป็นสารตั้งต้น อย่างไรก็ตามตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกิดสารประกอบดังกล่าวให้ประสิทธิภาพดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมที่เตรียมบนซิลิกาเกรด การค้าในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของฟินิลอะเซทิลีนเป็นสไตรีนในวัฏภาคของเหลว จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์โฟโตอิเลคตรอนสเปกโตรสโกปี พบว่าค่าพลังงานของ Pd 3d ในแพลเลเดียมซิลิไซด์มีค่ามากกว่าปกติแสดงถึงการขาดอิเลคตรอน ซึ่งอาจส่งผลให้สมบัติทางไฟฟ้าของพื้นผิวแพลเลเดียมเปลี่ยนแปลงไปทำให้การดูดซับของสไตรีนลดลงส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากขึ้น ในการเปรียบเทียบผลของตัวทำละลายอินทรีย์ต่าง ๆ อาทิ เบนซีน เฮปทานอล และนอร์มัลไพโรลิโตน กับการใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด แทนตัวทำละลาย ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของไซโคลเฮกซีนในวัฏภาคของเหลว พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นเมื่อใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดเนื่องมาจากแก๊สไฮโดรเจนสามารถละลายได้ดีในคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดมากกว่าในตัวทำละลายอินทรีย์อย่างไรก็ตามพบการเสื่อมสภาพของตัวเร่ง ปฏิกิริยาแพลเลเดียมเช่นการซินเทอริงและการถูกชะล้างของโลหะแพลเลเดีนมในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน Selective hydrogenation of acetylence compounds over a series of supported Pd catalysts has been studied in both gas-phase and liquid-phase. The effects of calalyst composition, preparation method, as well as type of solent used were extensively investigated. For the use of TiO2 support, acetylene conversion were found to be merely dependent on Pd dispersion while ethylene selectivity appeared to be strongly affected by the presence of Ti3+ in the TiO2 samples. For the use of SiO2 support, palladium silicide was formed on the sol-gel derived SiO2 support Pd catalysts when they were prepared bu ion-exchange method using Pd(NH3)4Cl2 as a palladium precursor. The Pb/SiO2 catalysts with Pb silicide formation were found to exhibit superior performance than commercial SiO2 supported ones in liquid-phase semihydrogenation of phenylacetylene. From XPS results, the binding energy of Pd 3d of palladium silicide on the Pd/SiO2 catalyst shifted toward larger binging energy, indicating that Pd is electron deficient. This could probably result in an inhibition of a product styrene on the Pd surface. Liquid phase hydrogenation of cyclohexene under mild conditions on Pd/SiO2 in different organic solvents (benzene, heptanol, and NMP), under pressuried carbon dioxide, and under solvent less condition were also investigated and compared. Hydrogenation rates were much higher when the reactions were performed under high pressure CO2 or under solvent less condition. The use of high pressure CO2 can probablt anhance H2 solubility in the substrate resulting in a higher hydrogenation activity. However, metal sintering and leaching in the presence of high perssure CO2 were comparable to those on organic solvants.

บรรณานุกรม :
จูงใจ ปั้นประณต . (2551). การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จูงใจ ปั้นประณต . 2551. "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จูงใจ ปั้นประณต . "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
จูงใจ ปั้นประณต . การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.