ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง
นักวิจัย : วัชรศักดิ์ ทวีสุข
คำค้น : การโก่ง (กลศาสตร์) , หัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดดิสก์ , ฮาร์ดดิสก์ , การออกแบบการทดลอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปารเมศ ชุติมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738412 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในกระบวนการผลิตชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลที่มีผลกระทบต่อค่าการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูล รวมทั้งพิจารณาหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อการลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการโก่งตัว ให้อยู่ในระดับ 0.033 ส่วนในล้านส่วนของหนึ่งนิ้ว งานวิจัยเริ่มต้นจากการอาศัยความรู้และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการระบุถึงปัจจัยทั้งหมดที่น่าจะมีผลกระทบต่อค่าการโก่งตัวโดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล ทำให้สามารถเลือกปัจจัยที่มีศักยภาพจำนวน 6 ปัจจัย คือตำแหน่งของกาวโครงสร้าง ตำแหน่งของกาวตัวนำไฟฟ้า ขนาดของกาวโครงสร้าง ขนาดของกาวตัวนำไฟฟ้า ระยะห่างจากปลายท่อนำแสง UV ถึงตัวงาน และ ระยะเวลาในการให้แสง UV เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง แผนการทดลองแบบแฟรกชันนอลแบบครึ่งหนึ่งของวิธีแฟคทอเรียล โดยที่ทุกปัจจัยมีระดับปัจจัย 2 ระดับ จึงถูกเลือกเพื่อใช้ในการดำเนินการทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามีปัจจัยหลักจำนวน 4 ตัว ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่งการโก่งตัว จากการพิจารณาระดับปัจจัยที่เหมาะสม พบว่าตำแหน่งของกาวโครงสร้างควรจะอยู่ที่ระยะห่างเท่ากับ 32 mil ในแนวแกน x และตำแหน่งของกาวตัวนำไฟฟ้าควรจะอยู่ที่ระยะ 36 mil จากรูอ้างอิง ในแนวแกน Y ส่วนปัจจัยอื่นให้ใช้ค่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และผลจากการทดลองเพื่อการยืนยันผล ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0481 ส่วนในล้านส่วนของหนึ่งนิ้ว และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0309 ส่วนในล้านส่วนของหนึ่งนิ้ว และสามารถสรุปได้ว่าสามารถลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการโก่งตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 0.033 ส่วนในล้านส่วนของหนึ่งนิ้ว ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
วัชรศักดิ์ ทวีสุข . (2546). การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรศักดิ์ ทวีสุข . 2546. "การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรศักดิ์ ทวีสุข . "การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วัชรศักดิ์ ทวีสุข . การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.