ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน
นักวิจัย : สุจิต บัวผัน
คำค้น : การเขียน , การฟัง , การอ่าน , ภาษาไทย -- การเขียน , ภาษาไทย -- การอ่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลพร บัณฑิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746374044 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10749
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในปีการศึกษา 2540 จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 40 คน ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่เรียนการเขียนสรุปความภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการฟัง นักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนการเขียนสรุปความภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการอ่าน ผู้วิจัยได้ทดลองสอนตามแผนการสอนที่สร้างขึ้นกลุ่มละ 12 แผน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน มีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาไทยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
สุจิต บัวผัน . (2540). การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิต บัวผัน . 2540. "การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิต บัวผัน . "การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุจิต บัวผัน . การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.