ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุดสายใจ ชาญณรงค์
คำค้น : หลักสูตร , ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , การศึกษา -- หลักสูตร , ขอนแก่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746377116 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษในหมวดคำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำกริยา คำสรรพนาม และคำแสดงการถาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ คือ 1) ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 6 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสำรวจหาคำศัพท์ท้องถิ่นที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบเห็น มีความจำเป็น และมีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปให้ชาวต่างประเทศตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นที่ 2 สร้างหลักสูตร โดยนำข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาปรับเนื้อหา ซึ่งยึดรูปแบบและโครงสร้างประโยคจากหนังสือ English is fum book IV ขั้นที่ 3 ประเมินความสมบูรณ์ของหลักสูตร ขั้นที่ 4 ปรับปรุงหลักสูตร ขั้นที่ 5 นำหลักสูตรไปใช้และขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 2) ทดลองใช้หลักสูตรกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผลการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 1. ผลการทดลองใช้หลักสูตร นักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบประจำบทเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 60 2. ผลการประเมินความคิดเห็นด้านความพอใจ นักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.88 ด้านประโยชน์ นักเรียนคิดว่าสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.58 และด้านความยากง่าย นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.54

บรรณานุกรม :
สุดสายใจ ชาญณรงค์ . (2540). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดสายใจ ชาญณรงค์ . 2540. "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดสายใจ ชาญณรงค์ . "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุดสายใจ ชาญณรงค์ . การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.