ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
นักวิจัย : จันทิมา ลิมปานนท์
คำค้น : การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ , กฎหมายระหว่างประเทศ , กฎหมายระหว่างประเทศ -- คดีอาญา , สิทธิมนุษยชน , อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุผานิต เกิดสมเกียรติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389246 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาปัญหากฎหมายของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า หลักการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ได้รับการยอมรับในระบอบกฎหมายระหว่างประเทศ แต่บทบัญญัติในอนุสัญญาดังกล่าวยังคงมีปัญหาในการตีความ และในการปฏิบัติหลายประการ ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขต่อไป เพื่อให้การลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ บังเกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง และเพื่อให้สามารถเยียวยาเหยื่อจากอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการป้องกันและเยียวยาที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ การยึดถือว่าอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็น delicta juris gentium เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เขตอำนาจสากลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม การดำเนินงานตามแผนการเพื่อสันติภาพ การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เหยื่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
จันทิมา ลิมปานนท์ . (2540). ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา ลิมปานนท์ . 2540. "ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา ลิมปานนท์ . "ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
จันทิมา ลิมปานนท์ . ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.