ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มโนทัศน์เรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มโนทัศน์เรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
นักวิจัย : สุภัทรา วงสกุล
คำค้น : การลงโทษ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา , การลงโทษ -- แง่ศาสนา -- คริสต์ศาสนา , กรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวรรณา สถาอานันท์ , เนื่องน้อย บุณยเนตร , จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717423 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาประเด็นเรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา ทั้งสองเห็นตรงกันว่ามีมิติของการลงโทษในชีวิตหลังความตาย โดยถือว่ามนุษย์เป็นสัตศีลธรรม จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ในทัศนะของพุทธศาสนาแม้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน หากแต่มีบทลงโทษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งสามารถจัดสรรให้ผู้กระทำบาปได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของตนทั้งในชาตินี้และในชาติภพถัดไปอย่างแน่นอน ขณะที่คริสต์ศาสนาปรากฏผู้ลงโทษอย่างชัดเจนคือ พระเจ้า ผู้พิพากษาให้มนุษย์ได้รับรางวัลหรือบทลงโทษอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวนำไปสู่ข้อโต้แย้งในเรื่องความยุติธรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งสองศาสนามีพื้นฐานแนวคิดเรื่องการลงโทษที่แตกต่างกัน หากแต่มีข้อสรุปที่คล้ายกันคือ การลงโทษนำไปสู่การถอยห่างจากการบรรลุธรรมทางศาสนากล่าวคือ ในทัศนะของพุทธศาสนานั้นยิ่งกระทำบาปหนักเท่าใดยิ่งถอยห่างจากการบรรลุธรรมทางศาสนามากขึ้นเท่านั้น ขณะที่ตามทัศนะของคริสต์ศาสนาการกระทำบาปอย่างหนักย่อมทำให้ถูกลงโทษด้วยนรกอันเป็นนิรันดร์ซึ่งมีนัยของการแปลกแยกจากพระเจ้าอย่างเป็นนิรันดร์เช่นกัน

บรรณานุกรม :
สุภัทรา วงสกุล . (2545). มโนทัศน์เรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัทรา วงสกุล . 2545. "มโนทัศน์เรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัทรา วงสกุล . "มโนทัศน์เรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุภัทรา วงสกุล . มโนทัศน์เรื่องการลงโทษในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.