ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน
นักวิจัย : สุกฤต อนันตชัยยง
คำค้น : บ้านสำเร็จรูป , การสร้างบ้าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , ไตรรัตน์ จารุทัศน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732678 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน เป็นลักษณะโครงสร้างที่ถ่ายน้ำหนักลงบนคาน แล้วส่งผ่านน้ำหนักไปยังเสาและฐานราก ตามลำดับ ในระบบจะเน้นชิ้นส่วนโครงสร้างเสา คานและพื้นเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป และผนังสำเร็จรูปที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการรับน้ำหนัก ปัจจุบันโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการมีการใช้การก่อสร้างแบบสำเร็จรูปมากขึ้น โดยเป็นการนำเอาเสา คาน พื้นหรือผนังที่สั่งสำเร็จรูปจากโรงงาน มาประกอบเป็นรูปแบบบ้านตามที่กำหนดไว้ โดยเหตุผลจากผู้ประกอบการว่า งานในสถานที่ก่อสร้างจะน้อยกว่า ทำให้ประหยัดต้นทุน และยังสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบก่อสร้างแบบทั่วไป ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ การก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป ซึ่งจะศึกษาในด้านเทคนิค ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง และข้อดี-ข้อเสีย รวมถึงการเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาของการก่อสร้าง เมื่อมีการนำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คานที่สั่งจากโรงงาน มาใช้แทนการหล่อเสา-คานในที่ก่อสร้าง ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 170 ตารางเมตร ในโครงการหมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน ที่มีการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันทั้งสองระบบ โดยใช้วิธีเฝ้าสังเกตการณ์ จดบันทึก สัมภาษณ์และถ่ายภาพการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากการศึกษาพบว่า ราคาค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบทั่วไป เท่ากับ 7,681 บาท/ตารางเมตร สำหรับก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสา-คาน เท่ากับ 7,255 บาท/ตารางเมตร ซึ่งจะมีราคาลดลง 72,287 บาทหรือ 5.54% แต่ถ้าพิจารณาแยกออกเป็นหมวดงาน ถ้าเลือกซื้อเฉพาะชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสา-คานจากโรงงานมาใช้แทนการหล่อเสา-คานในที่ก่อสร้าง จะมีราคาค่าโครงสร้างที่ลดลง 66,212 บาท หรือ 14.22% ของราคาค่าก่อสร้างเฉพาะส่วนโครงสร้างเสา-คาน นอกจากนี้ความได้เปรียบทางด้านระยะเวลาในการออกแบบ จนถึงประกอบติดตั้งแล้วเสร็จของการก่อสร้างแบบทั่วไปต้องใช้เวลา 138 วัน เมื่อเทียบกับระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสา-คานใช้เวลาเพียง 122 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 16 วัน เทียบเป็น 11.59% ของระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด ปัญหาที่พบในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ ปัญหาเนื่องจากการออกแบบ ผลิต รวมถึงเทคนิควิธีในการติดตั้ง ของระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเสา-คาน เนื่องจากการนำระบบมาดัดแปลงให้เข้ากับแบบบ้านของโครงการที่ก่อสร้างด้วยระบบทั่วไป และปัญหาเนื่องจากการใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเสา-คานของผู้รับเหมารายย่อย ทำให้ในการต่อเติมทางโครงสร้างบางส่วนจะทำให้เกิดอันตรายได้ จากการศึกษาสรุปได้ว่า มีความเหมาะสมที่จะนำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คานที่สั่งจากโรงงานมาใช้ในการก่อสร้างแทนการหล่อเสา-คานในที่ก่อสร้างของบ้านเดี่ยว 2 ชั้นในโครงการบ้านจัดสรร เพราะว่ามีต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยกว่า แต่ต้องมีการศึกษาถึงระบบการก่อสร้างดังกล่าวให้เข้าใจก่อนที่จะนำมาใช้ร่วมกับการก่อสร้างแบบทั่วไป

บรรณานุกรม :
สุกฤต อนันตชัยยง . (2545). การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกฤต อนันตชัยยง . 2545. "การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกฤต อนันตชัยยง . "การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุกฤต อนันตชัยยง . การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.